Author Index

/

2018A

Abdrashitov G.F.
Abrashkin A.A.
Aksenteva M.S.
Alferov Zh.I.
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, E.P. Velikhov, M.V. Kovalchuk, V.Ya. Panchenko, L.P. Pitaevskii, A.Yu. Rumyantsev, M.V. Sadovskii, A.M. Sergeev, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov, G.M. Eliashberg “Yurii Moiseevich Kagan (on his 90th birthday)61 714–716 (2018)
 • Zh.I. Alferov, S.G. Garanin, V.A. Matveev, V.P. Neznamov, Yu.T. Oganessyan, V.A. Rubakov, G.N. Rykovanov, A.M. Sergeev, A.N. Skrinsky, Yu.A. Trutnev, V.E. Fortov, I.A. Shcherbakov “Radii Ivanovich Ilkaev (on his 80th birthday)61 1031–1032 (2018)

Andreev A.F.
Arkhipov M.V.
Arkhipov R.M.
Arseev P.I.
 • A.F. Andreev, P.I. Arseev, borisov Alexandr Borisovich, V.V. Brazhkin, B.N. Goshchitsky, E.Z. Kuchinskii, G.A. Mesyats, A.K. Murtazaev, I.A. Nekrasov, G.N. Rykovanov, V.V. Ustinov, M.I. Yalandin “Mikhail Vissarionovich Sadovskii (on his 70th birthday)61 212–213 (2018)

Artyukh A.A.
Ashikhmin I.A.
Atlukhanov M.G.
Aul’chenko V.M.

B

Bakunin O.G.
Balykin V.I.
Bebenin N.G.
Belchenko Yu.I.
Belinskii A.V.
Belov P.A.
 • S.I. Lepeshov, A.E. Krasnok, P.A. Belov, A.E. Miroshnichenko “Hybrid nanophotonics61 1035–1050 (2018)

Beskin V.S.
Bokhan P.A.
Bondur V.G.
 • V.G. Bondur, M.M. Kotyukov, V.D. Kuznetsov, M.Ya. Marov, G.A. Mesyats, M.I. Panasyuk, A.A. Petrukovich, A.M. Sergeev, R.A. Sunyaev, G.V. Trubnikov, V.E. Fortov, A.R. Khokhlov “Lev Matveevich Zelenyi (on his 70th birthday)61 819–821 (2018)

Borisov A.B.
 • A.F. Andreev, P.I. Arseev, borisov Alexandr Borisovich, V.V. Brazhkin, B.N. Goshchitsky, E.Z. Kuchinskii, G.A. Mesyats, A.K. Murtazaev, I.A. Nekrasov, G.N. Rykovanov, V.V. Ustinov, M.I. Yalandin “Mikhail Vissarionovich Sadovskii (on his 70th birthday)61 212–213 (2018)

Brazhkin V.V.
 • A.F. Andreev, P.I. Arseev, borisov Alexandr Borisovich, V.V. Brazhkin, B.N. Goshchitsky, E.Z. Kuchinskii, G.A. Mesyats, A.K. Murtazaev, I.A. Nekrasov, G.N. Rykovanov, V.V. Ustinov, M.I. Yalandin “Mikhail Vissarionovich Sadovskii (on his 70th birthday)61 212–213 (2018)

Bryazgin A.A.
Bukharaev A.A.
Burdakov A.V.
Bushuev V.A.
Bykov A.M.

C

Chernozatonskii L.A.
Chernyshev A.K.
 • S.G. Garanin, R.I. Il’kaev, P.V. Logachev, A.G. Litvak, V.P. Neznamov, V.A. Rubakov, V.P. Smirnov, Yu.A. Trutnev, V.E. Fortov, A.K. Chernyshev, A.G. Chuchalin, I.A. Shcherbakov “Viktor Dmitrievich Selemir (on his 70th birthday)61 1248–1249 (2018)

Chkhalo N.I.
 • V.I. Gavrilinko, S.V. Gaponov, G.G. Denisov, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, E.A. Mareev, N.N. Salashchenko, A.M. Sergeev, R.A. Suris, O.V. Rudenko, E.A. Khazanov, N.I. Chkhalo “Zakharii Fishelevich Krasilnik (on his 70th birthday)61 111–112 (2018)

Chuchalin A.G.
 • S.G. Garanin, R.I. Il’kaev, P.V. Logachev, A.G. Litvak, V.P. Neznamov, V.A. Rubakov, V.P. Smirnov, Yu.A. Trutnev, V.E. Fortov, A.K. Chernyshev, A.G. Chuchalin, I.A. Shcherbakov “Viktor Dmitrievich Selemir (on his 70th birthday)61 1248–1249 (2018)

Chukbar K.V.

D

Davydenko S.S.
Davydenko V.I.
Davydova M.D.
Deichuli P.P.
Denisov G.G.
 • V.I. Gavrilinko, S.V. Gaponov, G.G. Denisov, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, E.A. Mareev, N.N. Salashchenko, A.M. Sergeev, R.A. Suris, O.V. Rudenko, E.A. Khazanov, N.I. Chkhalo “Zakharii Fishelevich Krasilnik (on his 70th birthday)61 111–112 (2018)

Dikanskii N.S.
Dolgonosov M.S.
Dolgov A.D.
Dranichnikov A.N.
Dremin I.M.
Druzhinin P.A.
Durnev M.V.

E

Efimov V.B.
Eidel’man S.I.
Eliashberg G.M.
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, E.P. Velikhov, M.V. Kovalchuk, V.Ya. Panchenko, L.P. Pitaevskii, A.Yu. Rumyantsev, M.V. Sadovskii, A.M. Sergeev, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov, G.M. Eliashberg “Yurii Moiseevich Kagan (on his 90th birthday)61 714–716 (2018)

Emelev I.S.
Eroshenko Yu.N.

F

Fetisov Yu.K.
Fortov V.E.
Frank A.I.

G

Gaponov S.V.
 • V.I. Gavrilinko, S.V. Gaponov, G.G. Denisov, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, E.A. Mareev, N.N. Salashchenko, A.M. Sergeev, R.A. Suris, O.V. Rudenko, E.A. Khazanov, N.I. Chkhalo “Zakharii Fishelevich Krasilnik (on his 70th birthday)61 111–112 (2018)

Garanin S.G.
 • Zh.I. Alferov, S.G. Garanin, V.A. Matveev, V.P. Neznamov, Yu.T. Oganessyan, V.A. Rubakov, G.N. Rykovanov, A.M. Sergeev, A.N. Skrinsky, Yu.A. Trutnev, V.E. Fortov, I.A. Shcherbakov “Radii Ivanovich Ilkaev (on his 80th birthday)61 1031–1032 (2018)
 • S.G. Garanin, R.I. Il’kaev, P.V. Logachev, A.G. Litvak, V.P. Neznamov, V.A. Rubakov, V.P. Smirnov, Yu.A. Trutnev, V.E. Fortov, A.K. Chernyshev, A.G. Chuchalin, I.A. Shcherbakov “Viktor Dmitrievich Selemir (on his 70th birthday)61 1248–1249 (2018)

Gasparov V.A.
Gavrilinko V.I.
 • V.I. Gavrilinko, S.V. Gaponov, G.G. Denisov, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, E.A. Mareev, N.N. Salashchenko, A.M. Sergeev, R.A. Suris, O.V. Rudenko, E.A. Khazanov, N.I. Chkhalo “Zakharii Fishelevich Krasilnik (on his 70th birthday)61 111–112 (2018)

Glazov M.M.
Gorbatsevich A.A.
Goshchitsky B.N.
 • A.F. Andreev, P.I. Arseev, borisov Alexandr Borisovich, V.V. Brazhkin, B.N. Goshchitsky, E.Z. Kuchinskii, G.A. Mesyats, A.K. Murtazaev, I.A. Nekrasov, G.N. Rykovanov, V.V. Ustinov, M.I. Yalandin “Mikhail Vissarionovich Sadovskii (on his 70th birthday)61 212–213 (2018)

Gotlib V.M.
Grosberg A.Yu.

I

Il’kaev R.I.
 • S.G. Garanin, R.I. Il’kaev, P.V. Logachev, A.G. Litvak, V.P. Neznamov, V.A. Rubakov, V.P. Smirnov, Yu.A. Trutnev, V.E. Fortov, A.K. Chernyshev, A.G. Chuchalin, I.A. Shcherbakov “Viktor Dmitrievich Selemir (on his 70th birthday)61 1248–1249 (2018)

Iudin D.I.
Ivanitskii G.R.
Ivanov A.A.
Izmodenov V.V.

K

Kalganova E.S.
Kapitonov V.A.
Karas’ V.I.
Khabarova K.Yu.
Khazanov E.A.
 • V.I. Gavrilinko, S.V. Gaponov, G.G. Denisov, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, E.A. Mareev, N.N. Salashchenko, A.M. Sergeev, R.A. Suris, O.V. Rudenko, E.A. Khazanov, N.I. Chkhalo “Zakharii Fishelevich Krasilnik (on his 70th birthday)61 111–112 (2018)

Khokhlov A.R.
 • V.G. Bondur, M.M. Kotyukov, V.D. Kuznetsov, M.Ya. Marov, G.A. Mesyats, M.I. Panasyuk, A.A. Petrukovich, A.M. Sergeev, R.A. Sunyaev, G.V. Trubnikov, V.E. Fortov, A.R. Khokhlov “Lev Matveevich Zelenyi (on his 70th birthday)61 819–821 (2018)

Klevtsov A.A.
Klimov V.V.
Knyazev B.A.
Kolachevsky N.N.
Kolmogorov A.V.
Kolmogorov V.V.
Kondakov A.A.
Konstantinov S.G.
Kotyukov M.M.
 • V.G. Bondur, M.M. Kotyukov, V.D. Kuznetsov, M.Ya. Marov, G.A. Mesyats, M.I. Panasyuk, A.A. Petrukovich, A.M. Sergeev, R.A. Sunyaev, G.V. Trubnikov, V.E. Fortov, A.R. Khokhlov “Lev Matveevich Zelenyi (on his 70th birthday)61 819–821 (2018)

Kovalchuk M.V.
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, E.P. Velikhov, M.V. Kovalchuk, V.Ya. Panchenko, L.P. Pitaevskii, A.Yu. Rumyantsev, M.V. Sadovskii, A.M. Sergeev, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov, G.M. Eliashberg “Yurii Moiseevich Kagan (on his 90th birthday)61 714–716 (2018)

Krachkov P.A.
Krasnok A.E.
 • S.I. Lepeshov, A.E. Krasnok, P.A. Belov, A.E. Miroshnichenko “Hybrid nanophotonics61 1035–1050 (2018)

Krasnov A.A.
Kryukov P.G.
Kuchinskii È.Z.
 • A.F. Andreev, P.I. Arseev, borisov Alexandr Borisovich, V.V. Brazhkin, B.N. Goshchitsky, E.Z. Kuchinskii, G.A. Mesyats, A.K. Murtazaev, I.A. Nekrasov, G.N. Rykovanov, V.V. Ustinov, M.I. Yalandin “Mikhail Vissarionovich Sadovskii (on his 70th birthday)61 212–213 (2018)

Kudenko Yu.G.
Kuksanov N.K.
Kulipanov G.N.
Kuzelev M.V.
Kuzin M.V.
Kuznetsov V.D.
 • V.G. Bondur, M.M. Kotyukov, V.D. Kuznetsov, M.Ya. Marov, G.A. Mesyats, M.I. Panasyuk, A.A. Petrukovich, A.M. Sergeev, R.A. Sunyaev, G.V. Trubnikov, V.E. Fortov, A.R. Khokhlov “Lev Matveevich Zelenyi (on his 70th birthday)61 819–821 (2018)

L

Latyshev A.V.
 • V.I. Gavrilinko, S.V. Gaponov, G.G. Denisov, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, E.A. Mareev, N.N. Salashchenko, A.M. Sergeev, R.A. Suris, O.V. Rudenko, E.A. Khazanov, N.I. Chkhalo “Zakharii Fishelevich Krasilnik (on his 70th birthday)61 111–112 (2018)

Lepeshov S.
 • S.I. Lepeshov, A.E. Krasnok, P.A. Belov, A.E. Miroshnichenko “Hybrid nanophotonics61 1035–1050 (2018)

Levichev E.B.
Lider V.V.
Lidvanskii A.S.
Litvak A.G.
 • V.I. Gavrilinko, S.V. Gaponov, G.G. Denisov, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, E.A. Mareev, N.N. Salashchenko, A.M. Sergeev, R.A. Suris, O.V. Rudenko, E.A. Khazanov, N.I. Chkhalo “Zakharii Fishelevich Krasilnik (on his 70th birthday)61 111–112 (2018)
 • S.G. Garanin, R.I. Il’kaev, P.V. Logachev, A.G. Litvak, V.P. Neznamov, V.A. Rubakov, V.P. Smirnov, Yu.A. Trutnev, V.E. Fortov, A.K. Chernyshev, A.G. Chuchalin, I.A. Shcherbakov “Viktor Dmitrievich Selemir (on his 70th birthday)61 1248–1249 (2018)

Litvak M.L.
Logachev P.V.
 • P.V. Logachev, A.N. Skrinsky “We are sixty!61 401–404 (2018)
 • S.G. Garanin, R.I. Il’kaev, P.V. Logachev, A.G. Litvak, V.P. Neznamov, V.A. Rubakov, V.P. Smirnov, Yu.A. Trutnev, V.E. Fortov, A.K. Chernyshev, A.G. Chuchalin, I.A. Shcherbakov “Viktor Dmitrievich Selemir (on his 70th birthday)61 1248–1249 (2018)

Logashenko I.B.
Lozovik Yu.E.

M

Makarov G.N.
Malova H.V.
Mareev E.A.
 • V.I. Gavrilinko, S.V. Gaponov, G.G. Denisov, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, E.A. Mareev, N.N. Salashchenko, A.M. Sergeev, R.A. Suris, O.V. Rudenko, E.A. Khazanov, N.I. Chkhalo “Zakharii Fishelevich Krasilnik (on his 70th birthday)61 111–112 (2018)

Marov M.Ya.
Matveev V.A.
 • Zh.I. Alferov, S.G. Garanin, V.A. Matveev, V.P. Neznamov, Yu.T. Oganessyan, V.A. Rubakov, G.N. Rykovanov, A.M. Sergeev, A.N. Skrinsky, Yu.A. Trutnev, V.E. Fortov, I.A. Shcherbakov “Radii Ivanovich Ilkaev (on his 80th birthday)61 1031–1032 (2018)

Melentiev P.N.
Melnikovsky L.A.
Meshkov I.N.
Mesyats G.A.
 • A.F. Andreev, P.I. Arseev, borisov Alexandr Borisovich, V.V. Brazhkin, B.N. Goshchitsky, E.Z. Kuchinskii, G.A. Mesyats, A.K. Murtazaev, I.A. Nekrasov, G.N. Rykovanov, V.V. Ustinov, M.I. Yalandin “Mikhail Vissarionovich Sadovskii (on his 70th birthday)61 212–213 (2018)
 • V.G. Bondur, M.M. Kotyukov, V.D. Kuznetsov, M.Ya. Marov, G.A. Mesyats, M.I. Panasyuk, A.A. Petrukovich, A.M. Sergeev, R.A. Sunyaev, G.V. Trubnikov, V.E. Fortov, A.R. Khokhlov “Lev Matveevich Zelenyi (on his 70th birthday)61 819–821 (2018)

Mil’shtein A.I.
Miroshnichenko A.E.
 • S.I. Lepeshov, A.E. Krasnok, P.A. Belov, A.E. Miroshnichenko “Hybrid nanophotonics61 1035–1050 (2018)

Miroshnichenko L.I.
Murtazaev A.K.
 • A.F. Andreev, P.I. Arseev, borisov Alexandr Borisovich, V.V. Brazhkin, B.N. Goshchitsky, E.Z. Kuchinskii, G.A. Mesyats, A.K. Murtazaev, I.A. Nekrasov, G.N. Rykovanov, V.V. Ustinov, M.I. Yalandin “Mikhail Vissarionovich Sadovskii (on his 70th birthday)61 212–213 (2018)

N

Nechaev S.K.
Nedospasov A.V.
Nekrasov I.A.
 • A.F. Andreev, P.I. Arseev, borisov Alexandr Borisovich, V.V. Brazhkin, B.N. Goshchitsky, E.Z. Kuchinskii, G.A. Mesyats, A.K. Murtazaev, I.A. Nekrasov, G.N. Rykovanov, V.V. Ustinov, M.I. Yalandin “Mikhail Vissarionovich Sadovskii (on his 70th birthday)61 212–213 (2018)

Neznamov V.P.
 • Zh.I. Alferov, S.G. Garanin, V.A. Matveev, V.P. Neznamov, Yu.T. Oganessyan, V.A. Rubakov, G.N. Rykovanov, A.M. Sergeev, A.N. Skrinsky, Yu.A. Trutnev, V.E. Fortov, I.A. Shcherbakov “Radii Ivanovich Ilkaev (on his 80th birthday)61 1031–1032 (2018)
 • S.G. Garanin, R.I. Il’kaev, P.V. Logachev, A.G. Litvak, V.P. Neznamov, V.A. Rubakov, V.P. Smirnov, Yu.A. Trutnev, V.E. Fortov, A.K. Chernyshev, A.G. Chuchalin, I.A. Shcherbakov “Viktor Dmitrievich Selemir (on his 70th birthday)61 1248–1249 (2018)

Novikov I.D.

O

Oganessyan Yu.T.
 • Zh.I. Alferov, S.G. Garanin, V.A. Matveev, V.P. Neznamov, Yu.T. Oganessyan, V.A. Rubakov, G.N. Rykovanov, A.M. Sergeev, A.N. Skrinsky, Yu.A. Trutnev, V.E. Fortov, I.A. Shcherbakov “Radii Ivanovich Ilkaev (on his 80th birthday)61 1031–1032 (2018)

P

Panasyuk M.I.
Panchenko V.Ya.
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, E.P. Velikhov, M.V. Kovalchuk, V.Ya. Panchenko, L.P. Pitaevskii, A.Yu. Rumyantsev, M.V. Sadovskii, A.M. Sergeev, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov, G.M. Eliashberg “Yurii Moiseevich Kagan (on his 90th birthday)61 714–716 (2018)

Pankratov O.A.
Parkhomchuk V.V.
Pecherkin V.Ya.
Pelinovsky E.N.
Petrukovich A.A.
 • V.G. Bondur, M.M. Kotyukov, V.D. Kuznetsov, M.Ya. Marov, G.A. Mesyats, M.I. Panasyuk, A.A. Petrukovich, A.M. Sergeev, R.A. Sunyaev, G.V. Trubnikov, V.E. Fortov, A.R. Khokhlov “Lev Matveevich Zelenyi (on his 70th birthday)61 819–821 (2018)

Pitaevskii L.P.
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, E.P. Velikhov, M.V. Kovalchuk, V.Ya. Panchenko, L.P. Pitaevskii, A.Yu. Rumyantsev, M.V. Sadovskii, A.M. Sergeev, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov, G.M. Eliashberg “Yurii Moiseevich Kagan (on his 90th birthday)61 714–716 (2018)

Podlozko M.V.
Polovnikov K.
Popov S.B.
 • S.B. Popov, K.A. Postnov, M.S. Pshirkov “Fast radio bursts61 965–979 (2018)

Popov S.S.
Popov V.Yu.
Popova E.P.
Popova N.A.
Popova V.A.
Postnov K.A.
 • S.B. Popov, K.A. Postnov, M.S. Pshirkov “Fast radio bursts61 965–979 (2018)

Postupaev V.V.
Pshirkov M.S.
 • S.B. Popov, K.A. Postnov, M.S. Pshirkov “Fast radio bursts61 965–979 (2018)

Pyatakov A.P.

R

Ratnikov P.V.
Remnev M.A.
Rozanov N.N.
Rubakov V.A.
Rudenko O.V.
 • V.I. Gavrilinko, S.V. Gaponov, G.G. Denisov, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, E.A. Mareev, N.N. Salashchenko, A.M. Sergeev, R.A. Suris, O.V. Rudenko, E.A. Khazanov, N.I. Chkhalo “Zakharii Fishelevich Krasilnik (on his 70th birthday)61 111–112 (2018)

Rukhadze A.A.
Rumyantsev A.Yu.
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, E.P. Velikhov, M.V. Kovalchuk, V.Ya. Panchenko, L.P. Pitaevskii, A.Yu. Rumyantsev, M.V. Sadovskii, A.M. Sergeev, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov, G.M. Eliashberg “Yurii Moiseevich Kagan (on his 90th birthday)61 714–716 (2018)

Ryazhskaya O.G.
Rykovanov G.N.
 • A.F. Andreev, P.I. Arseev, borisov Alexandr Borisovich, V.V. Brazhkin, B.N. Goshchitsky, E.Z. Kuchinskii, G.A. Mesyats, A.K. Murtazaev, I.A. Nekrasov, G.N. Rykovanov, V.V. Ustinov, M.I. Yalandin “Mikhail Vissarionovich Sadovskii (on his 70th birthday)61 212–213 (2018)
 • Zh.I. Alferov, S.G. Garanin, V.A. Matveev, V.P. Neznamov, Yu.T. Oganessyan, V.A. Rubakov, G.N. Rykovanov, A.M. Sergeev, A.N. Skrinsky, Yu.A. Trutnev, V.E. Fortov, I.A. Shcherbakov “Radii Ivanovich Ilkaev (on his 80th birthday)61 1031–1032 (2018)

S

Sadovskii M.V.
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, E.P. Velikhov, M.V. Kovalchuk, V.Ya. Panchenko, L.P. Pitaevskii, A.Yu. Rumyantsev, M.V. Sadovskii, A.M. Sergeev, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov, G.M. Eliashberg “Yurii Moiseevich Kagan (on his 90th birthday)61 714–716 (2018)

Salashchenko N.N.
 • V.I. Gavrilinko, S.V. Gaponov, G.G. Denisov, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, E.A. Mareev, N.N. Salashchenko, A.M. Sergeev, R.A. Suris, O.V. Rudenko, E.A. Khazanov, N.I. Chkhalo “Zakharii Fishelevich Krasilnik (on his 70th birthday)61 111–112 (2018)

Salimov R.A.
Samusenko A.V.
Sanin A.B.
Sanin A.L.
Sapozhnikov M.N.
Serbo V.G.
Sergeev A.M.
 • V.I. Gavrilinko, S.V. Gaponov, G.G. Denisov, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, E.A. Mareev, N.N. Salashchenko, A.M. Sergeev, R.A. Suris, O.V. Rudenko, E.A. Khazanov, N.I. Chkhalo “Zakharii Fishelevich Krasilnik (on his 70th birthday)61 111–112 (2018)
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, E.P. Velikhov, M.V. Kovalchuk, V.Ya. Panchenko, L.P. Pitaevskii, A.Yu. Rumyantsev, M.V. Sadovskii, A.M. Sergeev, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov, G.M. Eliashberg “Yurii Moiseevich Kagan (on his 90th birthday)61 714–716 (2018)
 • V.G. Bondur, M.M. Kotyukov, V.D. Kuznetsov, M.Ya. Marov, G.A. Mesyats, M.I. Panasyuk, A.A. Petrukovich, A.M. Sergeev, R.A. Sunyaev, G.V. Trubnikov, V.E. Fortov, A.R. Khokhlov “Lev Matveevich Zelenyi (on his 70th birthday)61 819–821 (2018)
 • Zh.I. Alferov, S.G. Garanin, V.A. Matveev, V.P. Neznamov, Yu.T. Oganessyan, V.A. Rubakov, G.N. Rykovanov, A.M. Sergeev, A.N. Skrinsky, Yu.A. Trutnev, V.E. Fortov, I.A. Shcherbakov “Radii Ivanovich Ilkaev (on his 80th birthday)61 1031–1032 (2018)

Shalashov A.G.
Shatunov Yu.M.
Shcherbakov I.A.
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, E.P. Velikhov, M.V. Kovalchuk, V.Ya. Panchenko, L.P. Pitaevskii, A.Yu. Rumyantsev, M.V. Sadovskii, A.M. Sergeev, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov, G.M. Eliashberg “Yurii Moiseevich Kagan (on his 90th birthday)61 714–716 (2018)
 • Zh.I. Alferov, S.G. Garanin, V.A. Matveev, V.P. Neznamov, Yu.T. Oganessyan, V.A. Rubakov, G.N. Rykovanov, A.M. Sergeev, A.N. Skrinsky, Yu.A. Trutnev, V.E. Fortov, I.A. Shcherbakov “Radii Ivanovich Ilkaev (on his 80th birthday)61 1031–1032 (2018)
 • S.G. Garanin, R.I. Il’kaev, P.V. Logachev, A.G. Litvak, V.P. Neznamov, V.A. Rubakov, V.P. Smirnov, Yu.A. Trutnev, V.E. Fortov, A.K. Chernyshev, A.G. Chuchalin, I.A. Shcherbakov “Viktor Dmitrievich Selemir (on his 70th birthday)61 1248–1249 (2018)

Sheka E.F.
Shekhtman L.I.
Shematovich V.I.
Shevchenko O.A.
Shevelko V.P.
Shikhovtsev I.V.
Shubin N.M.
Shvartsburg A.B.
Silin A.P.
Skrinskii A.N.
Smirnov V.P.
 • S.G. Garanin, R.I. Il’kaev, P.V. Logachev, A.G. Litvak, V.P. Neznamov, V.A. Rubakov, V.P. Smirnov, Yu.A. Trutnev, V.E. Fortov, A.K. Chernyshev, A.G. Chuchalin, I.A. Shcherbakov “Viktor Dmitrievich Selemir (on his 70th birthday)61 1248–1249 (2018)

Sokolenko V.I.
Sorokin A.R.
Sorokin A.V.
Spirichev Yu.A.
Stishkov Yu.K.
Stupishin N.V.
Sunyaev R.A.
 • V.G. Bondur, M.M. Kotyukov, V.D. Kuznetsov, M.Ya. Marov, G.A. Mesyats, M.I. Panasyuk, A.A. Petrukovich, A.M. Sergeev, R.A. Sunyaev, G.V. Trubnikov, V.E. Fortov, A.R. Khokhlov “Lev Matveevich Zelenyi (on his 70th birthday)61 819–821 (2018)

Suris R.A.
 • V.I. Gavrilinko, S.V. Gaponov, G.G. Denisov, A.V. Latyshev, A.G. Litvak, E.A. Mareev, N.N. Salashchenko, A.M. Sergeev, R.A. Suris, O.V. Rudenko, E.A. Khazanov, N.I. Chkhalo “Zakharii Fishelevich Krasilnik (on his 70th birthday)61 111–112 (2018)

T

Tarasenko S.A.
Ten K.A.
Timofeev V.B.
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, E.P. Velikhov, M.V. Kovalchuk, V.Ya. Panchenko, L.P. Pitaevskii, A.Yu. Rumyantsev, M.V. Sadovskii, A.M. Sergeev, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov, G.M. Eliashberg “Yurii Moiseevich Kagan (on his 90th birthday)61 714–716 (2018)

Tolochko B.P.
Tolstikhina I.Yu.
Trubnikov G.V.
 • V.G. Bondur, M.M. Kotyukov, V.D. Kuznetsov, M.Ya. Marov, G.A. Mesyats, M.I. Panasyuk, A.A. Petrukovich, A.M. Sergeev, R.A. Sunyaev, G.V. Trubnikov, V.E. Fortov, A.R. Khokhlov “Lev Matveevich Zelenyi (on his 70th birthday)61 819–821 (2018)

Trutnev Yu.A.
 • Zh.I. Alferov, S.G. Garanin, V.A. Matveev, V.P. Neznamov, Yu.T. Oganessyan, V.A. Rubakov, G.N. Rykovanov, A.M. Sergeev, A.N. Skrinsky, Yu.A. Trutnev, V.E. Fortov, I.A. Shcherbakov “Radii Ivanovich Ilkaev (on his 80th birthday)61 1031–1032 (2018)
 • S.G. Garanin, R.I. Il’kaev, P.V. Logachev, A.G. Litvak, V.P. Neznamov, V.A. Rubakov, V.P. Smirnov, Yu.A. Trutnev, V.E. Fortov, A.K. Chernyshev, A.G. Chuchalin, I.A. Shcherbakov “Viktor Dmitrievich Selemir (on his 70th birthday)61 1248–1249 (2018)

Tsareva O.O.
Tumaikin G.M.

U

Ustinov V.V.

V

Vasiliev V.P.
Vasilyak L.M.
Velikhov E.P.
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, E.P. Velikhov, M.V. Kovalchuk, V.Ya. Panchenko, L.P. Pitaevskii, A.Yu. Rumyantsev, M.V. Sadovskii, A.M. Sergeev, V.B. Timofeev, I.A. Shcherbakov, G.M. Eliashberg “Yurii Moiseevich Kagan (on his 90th birthday)61 714–716 (2018)

Vetchinin S.P.
Vinokurov N.A.
Volovik G.E.

Y

Yalandin M.I.
 • A.F. Andreev, P.I. Arseev, borisov Alexandr Borisovich, V.V. Brazhkin, B.N. Goshchitsky, E.Z. Kuchinskii, G.A. Mesyats, A.K. Murtazaev, I.A. Nekrasov, G.N. Rykovanov, V.V. Ustinov, M.I. Yalandin “Mikhail Vissarionovich Sadovskii (on his 70th birthday)61 212–213 (2018)

Z

Zainullina R.I.
Zelenyi L.M.
Zemtsova N.D.
Zheltikov A.M.
Zhulanov V.V.
Zvezdin A.K.
Zvezdin K.A.
© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions