Grigory Gennad’evich DenisovFederal Research Center Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences
Address: ul. Ulyanova 46, Nizhny Novgorod, 603000, Russian Federation
Website:


Articles

  1. M.Yu. Glyavin, G.G. Denisov, V.E. Zapevalov et alHigh power terahertz sources for spectroscopy and material diagnostics59 595–604 (2016)

Signed personalia

  1. V.I. Gavrilinko, S.V. Gaponov, G.G. Denisov et alZakharii Fishelevich Krasilnik (on his 70th birthday)61 111–112 (2018)
  2. F.V. Bunkin, G.G. Denisov, V.V. Zheleznyakov et alAndrei Viktorovich Gaponov-Grekhov (on his 90th birthday)59 613–615 (2016)

See also: V.L. Ginzburg, A.F. Andreev, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, A.M. Prokhorov, E.P. Velikhov, L.P. Pitaevskii, A.S. Borovik-Romanov, B.B. Kadomtsev, Zh.I. Alferov, V.E. Fortov, V.A. Matveev, E.L. Feinberg, V.A. Rubakov

PACS: 01.60.+q, 07.57.-c, 41.60.-m, 84.40.Ik

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions