Grigory Gennad’evich DenisovFederal Research Center Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences
Address: ul. Ulyanova 46, Nizhny Novgorod, 603000, Russian Federation
Website:


Articles

  1. M.Yu. Glyavin, G.G. Denisov, V.E. Zapevalov et alHigh power terahertz sources for spectroscopy and material diagnostics59 595–604 (2016)

Signed personalia

  1. A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, A.V. Gaponov-Grekhov et alVladimir Vasil'evich Zheleznyakov (on his 90th birthday)64 211–213 (2021)
  2. E.P. Velikhov, A.V. Gaponov-Grekhov, G.G. Denisov et alAleksandr Grigor'evich Litvak (on his 80th birthday)63 1151–1153 (2020)
  3. A.V. Gaponov-Grekhov, G.G. Denisov, V.V. Zheleznyakov et alIn memory of Vladimir Il'ich Talanov63 1043–1045 (2020)
  4. A.V. Gaponov-Grekhov, Yu.V. Gulyaev, S.N. Gurbatov et alIn memory of Dmitrii Ivanovich Trubetskov63 1046–1047 (2020)
  5. V.I. Gavrilinko, S.V. Gaponov, G.G. Denisov et alZakharii Fishelevich Krasilnik (on his 70th birthday)61 111–112 (2018)
  6. F.V. Bunkin, G.G. Denisov, V.V. Zheleznyakov et alAndrei Viktorovich Gaponov-Grekhov (on his 90th birthday)59 613–615 (2016)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, G.A. Mesyats, A.N. Skrinskii, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, V.A. Rubakov, V.A. Matveev, B.B. Kadomtsev, A.S. Borovik-Romanov, Zh.I. Alferov, V.E. Fortov, E.L. Feinberg

PACS: 01.60.+q, 07.57.-c, 41.60.-m, 84.40.Ik

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions