Nikolai N. SalashchenkoNikolai N. Salashchenko
Institute for Physics of Microstructures, Russian Academy of Sciences
Address: ul. Ul'yanova 46, Nizhnii Novgorod, 603950, Russian Federation
Phone: +7 (831) 238 51 20
Fax: +7 (831) 267 55 53
Website:


Articles

  1. N.I. Chkhalo, I.V. Malyshev, A.E. Pestov et alDiffraction limited X-ray optics: technology, metrology, applications63 67–82 (2020)
  2. V.N. Polkovnikov, N.N. Salashchenko, M.V. Svechnikov, N.I. Chkhalo “Beryllium-based multilayer X-ray optics63 83–95 (2020)
  3. M.M. Barysheva, A.E. Pestov, N.N. Salashchenko et alPrecision imaging multilayer optics for soft X-rays and extreme ultraviolet bands55 681–699 (2012)
  4. K.N. Koshelev, V.E. Banine, N.N. Salashchenko “Research and development in short-wave radiation sources for new-generation lithography50 741–744 (2007)
  5. K.N. Koshelev, V.E. Banine, N.N. Salashchenko et alScientific session of the Physical Sciences Division of the Russian Academy of Sciences (31 January 2007)50 741–744 (2007)

Signed personalia

  1. V.I. Gavrilinko, S.V. Gaponov, G.G. Denisov et alZakharii Fishelevich Krasilnik (on his 70th birthday)61 111–112 (2018)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, N.I. Chkhalo, A.M. Prokhorov, B.B. Kadomtsev, A.S. Borovik-Romanov, Zh.I. Alferov, V.A. Matveev, E.L. Feinberg, V.E. Fortov

PACS: 42.79.-e, 06.30.-k, 07.60.-j, 07.85.Fv, 68.35.Ct, 68.35.Fx, 68.47.De, 68.55.A, 68.65.Ac, 81.15.-z, 01.60.+q, 41.50.+h, 95.55.Ka, 42.72.-g, 42.82.Cr

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions