Vladimir V. UstinovMikheev Institute of Metal Physics, Ural Division of the Russian Academy of Sciences
Address: S Kovalevskoi str. 18, Ekaterinburg, 620108, Russian Federation
Phone: +7 (343) 374 0230
Fax: 7 (343) 274 5244
Website:


Articles

  1. N.G. Bebenin, R.I. Zainullina, V.V. Ustinov “Colossal magnetoresistance manganites61 719–738 (2018)
  2. A.A. Romanyukha, Yu.N. Shvachko, V.V. Ustinov “Electron paramagnetic resonance and related phenomena in high-temperature superconductors34 (10) 862–882 (1991)

Signed personalia

  1. A.F. Andreev, P.I. Arseev, borisov Alexandr Borisovich et alMikhail Vissarionovich Sadovskii (on his 70th birthday)61 212–213 (2018)
  2. A.F. Andreev, S.N. Bagaev, V.K. Voronkova et alKev Minullinovich Salikhov (on his 80th birthday)59 1266–1267 (2016)
  3. A.L. Aseev, L.P. Gor’kov, B.N. Goshchitskii et alIn memory of Yurii Aleksandrovich Izyumov54 323–324 (2011)
  4. A.F. Andreev, V.G. Bar’yakhtar, Yu.V. Gulyaev et alEvgenii Akimovich Turov (on his eightieth birthday)47 423–424 (2004)
  5. K.A. Aleksandrov, Yu.V. Gulyaev, Yu.M. Kagan et alYurii Aleksandrovich Izyumov (on his seventieth birthday)46 551–552 (2003)
  6. Zh.I. Alferov, V.L. Ginzburg, B.P. Zakharchenya et alIn memory of Isaak Mikhailovich Tsidil’kovskii45 779–780 (2002)
  7. A.F. Andreev, V.N. Bol’shakov, A.A. Boyarchuk et alIn memory of Sergei Vasil’evich Vonsovskii42 101–102 (1999)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, G.A. Mesyats, A.N. Skrinskii, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, V.A. Matveev, V.A. Rubakov, A.S. Borovik-Romanov, Zh.I. Alferov, B.B. Kadomtsev, E.L. Feinberg, V.E. Fortov

PACS: 01.60.+q, 72.15.Gd, 73.43.Qt, 75.47.-m, 75.47.Lx, 76.30.-v, 74.72.Bk, 74.25.Qt, 74.50.+r, 74.25.Nf

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions