Nikolai I. ChkhaloInstitute for Physics of Microstructures, Russian Academy of Sciences
Address: ul. Ul'yanova 46, Nizhnii Novgorod, 603950, Russian Federation
Phone: +7 (831) 238 51 20
Fax: +7 (831) 267 55 53
Website:


Articles

  1. N.I. Chkhalo, I.V. Malyshev, A.E. Pestov et alDiffraction limited X-ray optics: technology, metrology, applications63 67–82 (2020)
  2. V.N. Polkovnikov, N.N. Salashchenko, M.V. Svechnikov, N.I. Chkhalo “Beryllium-based multilayer X-ray optics63 83–95 (2020)
  3. M.M. Barysheva, A.E. Pestov, N.N. Salashchenko et alPrecision imaging multilayer optics for soft X-rays and extreme ultraviolet bands55 681–699 (2012)

Signed personalia

  1. V.I. Gavrilinko, S.V. Gaponov, G.G. Denisov et alZakharii Fishelevich Krasilnik (on his 70th birthday)61 111–112 (2018)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, N.N. Salashchenko, A.M. Prokhorov, B.B. Kadomtsev, A.S. Borovik-Romanov, V.A. Rubakov, V.A. Matveev, Zh.I. Alferov, E.L. Feinberg

PACS: 42.79.-e, 06.30.-k, 07.60.-j, 07.85.Fv, 68.35.Ct, 68.35.Fx, 68.47.De, 68.55.A, 68.65.Ac, 81.15.-z, 01.60.+q, 41.50.+h, 95.55.Ka

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions