Author Index

/

1987

/

NovemberA

Arkhipkin V.G.

F

K

Khristiansen G.B.
Kocharovskii V.V.
Kocharovskii V.V.

L

M

Mikhailov A.S.

N

P

Popov A.K.

S

Shaposhnikov V.E.

T

Terziev V.G.
Trakhtengerts V.Yu.
Tseitlin A.A.

Z

Zaitsev V.V.
Zatsepin G.T.
Zel’dovich Ya.B.
Zheleznyakov V.V.
Zlotnik E.Ya.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions