Vladimir Evgen’evich Shaposhnikov
Articles

  1. V.V. Zheleznyakov, E.Ya. Zlotnik, V.V. Zaitsev, V.E. Shaposhnikov “Double plasma resonance ànd its manifestations in radio astronomy59 997–1020 (2016)
  2. V.V. Zaitsev, E.Ya. Zlotnik, V.E. Shaposhnikov “Cyclotron mechanism of decameter radio emission of Jupiter30 1011–1011 (1987)

See also: V.V. Zaitsev, E.Ya. Zlotnik, V.V. Zheleznyakov, V.L. Ginzburg, A.A. Rukhadze, Yu.P. Shitov, V.P. Silin

PACS: 96.60.P-, 96.60.Tf, 97.60.Gb, 52.35.-g, 52.35.Hr, 52.35.Qz, 96.30.Kf, 96.12.Hg, 96.12.Pc, 96.12.Kz, 96.25.Tg

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions