Vladimir Evgen’evich Shaposhnikov
Articles

  1. V.V. Zheleznyakov, E.Ya. Zlotnik, V.V. Zaitsev, V.E. Shaposhnikov “Double plasma resonance ànd its manifestations in radio astronomy59 997–1020 (2016)
  2. V.V. Zaitsev, E.Ya. Zlotnik, V.E. Shaposhnikov “Cyclotron mechanism of decameter radio emission of Jupiter30 1011–1011 (1987)

See also: V.V. Zaitsev, E.Ya. Zlotnik, V.V. Zheleznyakov, V.L. Ginzburg, A.A. Rukhadze, V.P. Silin, Yu.P. Shitov

PACS: 96.12.Hg, 96.12.Pc, 96.12.Kz, 96.25.Tg, 96.30.Kf, 52.35.Qz, 96.60.Tf, 97.60.Gb, 52.35.-g, 52.35.Hr, 96.60.P-,

© 1918–2019 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions