Viktor Ya. Frenkel’Ioffe Institute
Address: ul. Polytekhnicheskaya 26, St. Petersburg, 194021, Russian Federation
Fax: (812) 247 1017
Website:


Personalia

 1. Zh.I. Alferov, V.E. Golant, V.I. Gol’danskii et alIn memory of Viktor Yakovlevich Frenkel’40 849–850 (1997)

Articles

 1. V.Ya. Frenkel’ “George Gamow: World line 1904-1933 (On the ninetieth anniversary of G A Gamov’s birth)37 767–789 (1994)
 2. V.Ya. Frenkel’ “Correspondence between G A Gamow and P L Kapitza37 803–811 (1994)
 3. V.Ya. Frenkel’ “The work of Ya I Frenkel’ on nuclear physics37 330–334 (1994)
 4. R.A. Suris, V.Ya. Frenkel’ “Ya I Frenkel’s studies of the theory of the electric conductivity of metals37 357–373 (1994)
 5. V.Ya. Frenkel’, P. Josephson “Soviet Physicists awarded stipends by the Rockefeller Foundation33 (11) 938–955 (1990)
 6. V.Ya. Frenkel’ “Aleksandr Aleksandrovich Fridman (Friedmann): a biographical essay31 645–665 (1988)
 7. I.Kh. Lemberg, V.O. Naidenov, V.Ya. Frenkel’ “The cyclotron of the A. F. loffe Physico-Technical Institute of the Academy of Sciences of the USSR (on the fortieth anniversary of its startup)30 993–1006 (1987)
 8. V.Ya. Frenkel’ “Professor Dirac and Soviet physicists30 816–822 (1987)
 9. A.P. Grinberg, V.Ya. Frenkel’ “Erratum: Igor Vasil’evich Kurchatov at the Leningrad Physicotechnical Institute [Sov. Phys. Uspekhi 26, 245 (March 1983)]26 641–641 (1983)
 10. A.P. Grinberg, V.Ya. Frenkel’ “Igor’ Vasil’evich Kurchatov at the Leningrad Physicotechnical Institute26 245–265 (1983)
 11. V.Ya. Frenkel’ “Abram Fedorovich Ioffe (Biographical sketch)23 531–550 (1980)
 12. V.Ya. Frenkel’ “On the history of the Einstein-de Haas effect22 580–587 (1979)
 13. V.Ya. Frenkel’ “The style of a scientific creative genius—Yakov Il’ich Frenkel’ (on the eightieth anniversary of his birth)17 577–583 (1975)
 14. V.Ya. Frenkel’ “YURII ALEKSANDROVICH KRUTKOV13 816–825 (1971)
 15. V.Ya. Frenkel’ “Fiftieth anniversary of the A. F. Ioffe Physicotechnical institute, USSR Academy of sciences (Leningrad)11 831–854 (1969)

Signed personalia

 1. V.E. Golant, Yu.V. Gulyaev, B.P. Zakharchenya et alZhores Ivanovich Alferov (on his sixtieth birthday)33 (3) 257–258 (1990)
 2. Zh.I. Alferov, A.S. Borovik-Romanov, Yu.M. Kagan et alBoris Petrovich Zakharchenya (on his sixtieth birthday)31 479–480 (1988)
 3. Zh.I. Alferov, B.B. Kadomtsev, E.P. Velikhov et alViktor Evgen’evich Golant (on his sixtieth birthday)31 95–96 (1988)
 4. M.G. Veselov, L.E. Gurevich, Ya.B. Zel’dovich et alSergei Valentinovich Izmailov (Obituary)29 900–901 (1986)
 5. A.P. Aleksandrov, Zh.I. Alferov, N.G. Basov et alVladimir Maksimovich Tuchkevich (on his eightieth birthday)27 980–982 (1984)
 6. V.I. Arnol’d, G.I. Barenblatt, V.L. Ginzburg et alYakov Borisovich Zel’dovich (on his seventieth birthday)27 230–232 (1984)
 7. A.P. Aleksandrov, E.I. Zababakhin, Ya.B. Zel’dovich et alYulii Borisovich Khariton (on his eightieth birthday)27 159–160 (1984)
 8. A.P. Aleksandrov, Ya.B. Zel’dovich, M.A. Markov et alVitalii Iosifovich Gol’danskii (on his sixtieth birthday)26 549–550 (1983)
 9. Ya.B. Zel’dovich, P.L. Kapitza, N.N. Lebedev et alGeorgii Abramovich Grinberg (on his eightieth birthday)23 319–322 (1980)
 10. A.P. Aleksandrov, Zh.I. Alferov, N.G. Basov et alVladimir Maksimovich Tuchkevich (on his seventieth birthday)18 76–78 (1975)
 11. A.P. Aleksandrov, L.A. Artsimovich, B.A. Gaev et alBoris Pavlovich Konstantinov13 140–145 (1970)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, V.A. Matveev, V.A. Rubakov, Zh.I. Alferov, B.B. Kadomtsev, A.S. Borovik-Romanov, E.L. Feinberg, V.E. Fortov

PACS: 01.60.+q, 01.65.+g, 85.30.-z, 03.65.-w, 01.10.Fv, 21.10.Ky, 01.55.+b, 01.30.Bb, 01.30.Ee, 03.65.Bz, 99.10.+g, 64.70.Fx, 68.43.Fg, 23.20.Lv, 27.30.+t

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions