Valery Vasil’evich ZaitsevFederal Research Center A.V. Gaponov-Grekhov Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences
Address: ul. Ulyanova 46, Nizhny Novgorod, 603000, Russian Federation
Website:


Articles

  1. V.V. Zheleznyakov, E.Ya. Zlotnik, V.V. Zaitsev, V.E. Shaposhnikov “Double plasma resonance ànd its manifestations in radio astronomy59 997–1020 (2016)
  2. A.V. Stepanov, V.V. Zaitsev, V.M. Nakariakov “Coronal seismology55 929–935 (2012)
  3. V.V. Zaitsev, A.V. Stepanov “Coronal magnetic loops51 1123–1160 (2008)
  4. V.D. Kuznetsov, V.V. Zaitsev, A.V. Stepanov et alJoint scientific session of the Physical Sciences Division of the Russian Academy of Sciences and the Joint Physical Society of the Russian Federation (30 November 2005)49 305–311 (2006)
  5. V.V. Zaitsev, A.V. Stepanov “Problems of solar activity physics49 311–319 (2006)
  6. V.V. Zaitsev, E.Ya. Zlotnik, V.E. Shaposhnikov “Cyclotron mechanism of decameter radio emission of Jupiter30 1011–1011 (1987)
  7. V.L. Ginzburg, V.V. Zheleznyakov, V.V. Zaitsev “Coherent radio-emission mechanisms and magnetic pulsar models12 378–398 (1969)

Signed personalia

  1. M.V. Alfimov, A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk et alVladimir Vasil’evich Zheleznyakov (on his seventieth birthday)44 211–212 (2001)

See also: V.L. Ginzburg, A.F. Andreev, V.V. Zheleznyakov, L.V. Keldysh, A.V. Stepanov, G.A. Mesyats, A.N. Skrinskii, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, E.L. Feinberg, Ya.B. Zel’dovich, B.B. Kadomtsev, V.A. Rubakov, Zh.I. Alferov, A.M. Prokhorov

PACS: 96.60.-j, 52.35.-g, 97.10.Sj, 97.60.Gb, 96.60.P-, 96.30.Kf, 97.20.Rp, 96.25.Tg, 96.12.Kz, 96.12.Pc, 96.12.Hg, 96.60.Pb, 01.60.+q, 97.10.Jb, 96.60.Tf

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions