E.Ya. Zlotnik
Articles

  1. V.V. Zheleznyakov, E.Ya. Zlotnik, V.V. Zaitsev, V.E. Shaposhnikov “Double plasma resonance nd its manifestations in radio astronomy59 997–1020 (2016)
  2. V.V. Zaitsev, E.Ya. Zlotnik, V.E. Shaposhnikov “Cyclotron mechanism of decameter radio emission of Jupiter30 1011–1011 (1987)
  3. V.V. Zheleznyakov, E.Ya. Zlotnik “Diagnostics of neutral current layers under space conditions22 665–665 (1979)

See also: V.V. Zaitsev, V.V. Zheleznyakov, V.L. Ginzburg, V.E. Shaposhnikov, A.V. Gurevich, G.A. Askar’yan, E.L. Feinberg, A.A. Rukhadze, Yu.V. Kopaev, A.K. Murtazaev, V.P. Silin, Yu.P. Shitov, V.S. Beskin, M.A. Kolosov, D.A. Kirzhnits

PACS: 96.60.P-, 96.60.Tf, 97.60.Gb, 52.35.-g, 52.35.Hr, 52.35.Qz, 96.30.Kf, 96.12.Hg, 96.12.Pc, 96.12.Kz, 96.25.Tg, 01.10.Fv

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions