G.B. Khristiansen
Personalia

  1. V.L. Ginzburg, G.T. Zatsepin, N.N. Kalmykov et alGeorgii Borisovich Khristiansen (on his seventieth birthday)40 549–550 (1997)

Articles

  1. G.B. Khristiansen “Prospects for studying cosmic rays at ultrahigh energies (1015-1021 eV)30 1110–1112 (1987)
  2. G.T. Zatsepin, Yu.A. Nechin, G.B. Khristiansen “Use of the magnetic induction of iron in cosmic-ray and high-energy physics30 1007–1008 (1987)
  3. G.B. Khristiansen “Apparatus for studying extremely high energy cosmic rays30 539–541 (1987)
  4. G.B. Khristiansen “Energy spectrum of superhigh-energy cosmic rays25 120–122 (1982)

Signed personalia

  1. V.L. Ginzburg, V.N. Gavrin, N.A. Dobrotin et alGeorgii Timofeevich Zatsepin (on his eightieth birthday)40 547–548 (1997)
  2. A.I. Akishin, V.V. Balashov, N.S. Zelenskaya et alIgor’ Borisovich Teplov (Obituary)35 (9) 809–810 (1992)
  3. A.M. Baldin, N.G. Basov, V.L. Ginzburg et alDmitrii Vladimirovich Skobel’tsyn (Obituary)34 (8) 731–732 (1991)
  4. G.V. Domogatskii, G.T. Zatsepin, M.A. Markov et alAleksandr Evgen’evich Chudakov (on his seventieth birthday)34 (7) 637–638 (1991)
  5. N.L. Grigorov, N.A. Dobrotin, B.A. Tverskoi et alSergei Nikolaevich Vernov (on his seventieth birthday)23 426–428 (1980)

See also: V.L. Ginzburg, A.F. Andreev, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, E.L. Feinberg, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, V.A. Matveev, V.A. Rubakov, A.S. Borovik-Romanov, Zh.I. Alferov, B.B. Kadomtsev, V.E. Fortov

PACS: 01.60.+q, 96.50.sd, 96.50.sb, 25.45.Hi, 23.20.En, 21.60.Cs, 21.60.Gx, 24.50.+g, 12.20.-m, 13.85.-t, 41.60.Bq, 98.70.Vc, 98.70.Sa, 41.20.Gz, 75.60.Ej

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions