Author Index

/

2011

/

May#

 • V.B. Betelin, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, A.A. Kokin, Yu.V. Kopaev, G.Ya. Krasnikov, F.A. Kuznetsov, V.F. Lukichev, I.G. Neizvestnyi, A.A. Orlikovsky, A.V. Rakov, Yu.A. Chaplygin “In memory of Kamil’ Akhmetovich Valiev54 533–534 (2011)

A

Abarenkov I.V.
 • I.V. Abarenkov, E.B. Aleksandrov, M.Ya. Amus’ya, V.V. Afrosimov, D.A. Varshalovich, L.N. Labzovskii, E.E. Nikitin, Yu.V. Novozhilov, V.I. Ochkur, I.B. Khriplovich, V.M. Shabaev “In memory of Yurii Nikolaevich Demkov54 541–542 (2011)

Afrosimov V.V.
 • I.V. Abarenkov, E.B. Aleksandrov, M.Ya. Amus’ya, V.V. Afrosimov, D.A. Varshalovich, L.N. Labzovskii, E.E. Nikitin, Yu.V. Novozhilov, V.I. Ochkur, I.B. Khriplovich, V.M. Shabaev “In memory of Yurii Nikolaevich Demkov54 541–542 (2011)

Aleksandrov E.B.
 • I.V. Abarenkov, E.B. Aleksandrov, M.Ya. Amus’ya, V.V. Afrosimov, D.A. Varshalovich, L.N. Labzovskii, E.E. Nikitin, Yu.V. Novozhilov, V.I. Ochkur, I.B. Khriplovich, V.M. Shabaev “In memory of Yurii Nikolaevich Demkov54 541–542 (2011)

Amusia M.Ya.
 • I.V. Abarenkov, E.B. Aleksandrov, M.Ya. Amus’ya, V.V. Afrosimov, D.A. Varshalovich, L.N. Labzovskii, E.E. Nikitin, Yu.V. Novozhilov, V.I. Ochkur, I.B. Khriplovich, V.M. Shabaev “In memory of Yurii Nikolaevich Demkov54 541–542 (2011)

Andreev A.F.
 • A.F. Andreev, S.N. Bagaev, A.A. Boyarchuk, D.A. Varshalovich, E.P. Velikhov, N.S. Kardashev, M.Ya. Marov, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, Yu.S. Osipov, A.M. Cherepashchuk, B.M. Shustov “In memory of Aleksei Maksimovich Fridman54 537–538 (2011)

B

Bagaev S.N.
 • A.F. Andreev, S.N. Bagaev, A.A. Boyarchuk, D.A. Varshalovich, E.P. Velikhov, N.S. Kardashev, M.Ya. Marov, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, Yu.S. Osipov, A.M. Cherepashchuk, B.M. Shustov “In memory of Aleksei Maksimovich Fridman54 537–538 (2011)

Betelin V.B.
 • V.B. Betelin, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, A.A. Kokin, Yu.V. Kopaev, G.Ya. Krasnikov, F.A. Kuznetsov, V.F. Lukichev, I.G. Neizvestnyi, A.A. Orlikovsky, A.V. Rakov, Yu.A. Chaplygin “In memory of Kamil’ Akhmetovich Valiev54 533–534 (2011)

Bonner E.G.
 • E.G. Bonner, M.A. Vasil’ev, B.L. Voronov, B.B. Govorkov, I.M. Dremin, R.E. Kallosh, L.V. Keldysh, V.I. Ritus, V.P. Silin, M.A. Solov’ev, I.V. Tyutin, A.E. Shabad “In memory of Vladimir Yakovlevich Fainberg54 539–540 (2011)

Boyarchuk A.A.
 • A.F. Andreev, S.N. Bagaev, A.A. Boyarchuk, D.A. Varshalovich, E.P. Velikhov, N.S. Kardashev, M.Ya. Marov, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, Yu.S. Osipov, A.M. Cherepashchuk, B.M. Shustov “In memory of Aleksei Maksimovich Fridman54 537–538 (2011)

C

Chaplygin Yu.A.
 • V.B. Betelin, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, A.A. Kokin, Yu.V. Kopaev, G.Ya. Krasnikov, F.A. Kuznetsov, V.F. Lukichev, I.G. Neizvestnyi, A.A. Orlikovsky, A.V. Rakov, Yu.A. Chaplygin “In memory of Kamil’ Akhmetovich Valiev54 533–534 (2011)

Cherepashchuk A.M.
 • A.F. Andreev, S.N. Bagaev, A.A. Boyarchuk, D.A. Varshalovich, E.P. Velikhov, N.S. Kardashev, M.Ya. Marov, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, Yu.S. Osipov, A.M. Cherepashchuk, B.M. Shustov “In memory of Aleksei Maksimovich Fridman54 537–538 (2011)

D

Dremin I.M.
 • E.G. Bonner, M.A. Vasil’ev, B.L. Voronov, B.B. Govorkov, I.M. Dremin, R.E. Kallosh, L.V. Keldysh, V.I. Ritus, V.P. Silin, M.A. Solov’ev, I.V. Tyutin, A.E. Shabad “In memory of Vladimir Yakovlevich Fainberg54 539–540 (2011)

E

F

Fligel’ D.S.
 • A.V. Gaponov-Grekhov, L.P. Gor’kov, A.V. Gurevich, V.E. Zakharov, V.D. Kuznetsov, A.G. Litvak, G.A. Mikhailova, L.P. Pitaevskii, V.M. Sinel’nikov, D.S. Fligel’ “In memory of Yakov L’vovich Al’pert54 535–536 (2011)

G

Gabuda S.R.
Gaponov-Grekhov A.V.
 • A.V. Gaponov-Grekhov, L.P. Gor’kov, A.V. Gurevich, V.E. Zakharov, V.D. Kuznetsov, A.G. Litvak, G.A. Mikhailova, L.P. Pitaevskii, V.M. Sinel’nikov, D.S. Fligel’ “In memory of Yakov L’vovich Al’pert54 535–536 (2011)

Gor’kov L.P.
 • A.V. Gaponov-Grekhov, L.P. Gor’kov, A.V. Gurevich, V.E. Zakharov, V.D. Kuznetsov, A.G. Litvak, G.A. Mikhailova, L.P. Pitaevskii, V.M. Sinel’nikov, D.S. Fligel’ “In memory of Yakov L’vovich Al’pert54 535–536 (2011)

Govorkov B.B.
 • E.G. Bonner, M.A. Vasil’ev, B.L. Voronov, B.B. Govorkov, I.M. Dremin, R.E. Kallosh, L.V. Keldysh, V.I. Ritus, V.P. Silin, M.A. Solov’ev, I.V. Tyutin, A.E. Shabad “In memory of Vladimir Yakovlevich Fainberg54 539–540 (2011)

Gulyaev Yu.V.
 • V.B. Betelin, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, A.A. Kokin, Yu.V. Kopaev, G.Ya. Krasnikov, F.A. Kuznetsov, V.F. Lukichev, I.G. Neizvestnyi, A.A. Orlikovsky, A.V. Rakov, Yu.A. Chaplygin “In memory of Kamil’ Akhmetovich Valiev54 533–534 (2011)

Gurevich A.V.
 • A.V. Gaponov-Grekhov, L.P. Gor’kov, A.V. Gurevich, V.E. Zakharov, V.D. Kuznetsov, A.G. Litvak, G.A. Mikhailova, L.P. Pitaevskii, V.M. Sinel’nikov, D.S. Fligel’ “In memory of Yakov L’vovich Al’pert54 535–536 (2011)

H

K

Kallosh R.E.
 • E.G. Bonner, M.A. Vasil’ev, B.L. Voronov, B.B. Govorkov, I.M. Dremin, R.E. Kallosh, L.V. Keldysh, V.I. Ritus, V.P. Silin, M.A. Solov’ev, I.V. Tyutin, A.E. Shabad “In memory of Vladimir Yakovlevich Fainberg54 539–540 (2011)

Kardashev N.S.
 • A.F. Andreev, S.N. Bagaev, A.A. Boyarchuk, D.A. Varshalovich, E.P. Velikhov, N.S. Kardashev, M.Ya. Marov, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, Yu.S. Osipov, A.M. Cherepashchuk, B.M. Shustov “In memory of Aleksei Maksimovich Fridman54 537–538 (2011)

Keldysh L.V.
 • E.G. Bonner, M.A. Vasil’ev, B.L. Voronov, B.B. Govorkov, I.M. Dremin, R.E. Kallosh, L.V. Keldysh, V.I. Ritus, V.P. Silin, M.A. Solov’ev, I.V. Tyutin, A.E. Shabad “In memory of Vladimir Yakovlevich Fainberg54 539–540 (2011)

Khriplovich I.B.
 • I.V. Abarenkov, E.B. Aleksandrov, M.Ya. Amus’ya, V.V. Afrosimov, D.A. Varshalovich, L.N. Labzovskii, E.E. Nikitin, Yu.V. Novozhilov, V.I. Ochkur, I.B. Khriplovich, V.M. Shabaev “In memory of Yurii Nikolaevich Demkov54 541–542 (2011)

Klyatskin V.I.
Kokin A.A.
 • V.B. Betelin, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, A.A. Kokin, Yu.V. Kopaev, G.Ya. Krasnikov, F.A. Kuznetsov, V.F. Lukichev, I.G. Neizvestnyi, A.A. Orlikovsky, A.V. Rakov, Yu.A. Chaplygin “In memory of Kamil’ Akhmetovich Valiev54 533–534 (2011)

Kopaev Yu.V.
 • V.B. Betelin, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, A.A. Kokin, Yu.V. Kopaev, G.Ya. Krasnikov, F.A. Kuznetsov, V.F. Lukichev, I.G. Neizvestnyi, A.A. Orlikovsky, A.V. Rakov, Yu.A. Chaplygin “In memory of Kamil’ Akhmetovich Valiev54 533–534 (2011)

Kozlova S.G.
Krasnikov G.Ya.
 • V.B. Betelin, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, A.A. Kokin, Yu.V. Kopaev, G.Ya. Krasnikov, F.A. Kuznetsov, V.F. Lukichev, I.G. Neizvestnyi, A.A. Orlikovsky, A.V. Rakov, Yu.A. Chaplygin “In memory of Kamil’ Akhmetovich Valiev54 533–534 (2011)

Kuznetsov F.A.
 • V.B. Betelin, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, A.A. Kokin, Yu.V. Kopaev, G.Ya. Krasnikov, F.A. Kuznetsov, V.F. Lukichev, I.G. Neizvestnyi, A.A. Orlikovsky, A.V. Rakov, Yu.A. Chaplygin “In memory of Kamil’ Akhmetovich Valiev54 533–534 (2011)

Kuznetsov V.D.
 • A.V. Gaponov-Grekhov, L.P. Gor’kov, A.V. Gurevich, V.E. Zakharov, V.D. Kuznetsov, A.G. Litvak, G.A. Mikhailova, L.P. Pitaevskii, V.M. Sinel’nikov, D.S. Fligel’ “In memory of Yakov L’vovich Al’pert54 535–536 (2011)

L

Labzovskii L.N.
 • I.V. Abarenkov, E.B. Aleksandrov, M.Ya. Amus’ya, V.V. Afrosimov, D.A. Varshalovich, L.N. Labzovskii, E.E. Nikitin, Yu.V. Novozhilov, V.I. Ochkur, I.B. Khriplovich, V.M. Shabaev “In memory of Yurii Nikolaevich Demkov54 541–542 (2011)

Litvak A.G.
 • A.V. Gaponov-Grekhov, L.P. Gor’kov, A.V. Gurevich, V.E. Zakharov, V.D. Kuznetsov, A.G. Litvak, G.A. Mikhailova, L.P. Pitaevskii, V.M. Sinel’nikov, D.S. Fligel’ “In memory of Yakov L’vovich Al’pert54 535–536 (2011)

Lukichev V.F.
 • V.B. Betelin, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, A.A. Kokin, Yu.V. Kopaev, G.Ya. Krasnikov, F.A. Kuznetsov, V.F. Lukichev, I.G. Neizvestnyi, A.A. Orlikovsky, A.V. Rakov, Yu.A. Chaplygin “In memory of Kamil’ Akhmetovich Valiev54 533–534 (2011)

Lundin A.G.

M

Marov M.Ya.
 • A.F. Andreev, S.N. Bagaev, A.A. Boyarchuk, D.A. Varshalovich, E.P. Velikhov, N.S. Kardashev, M.Ya. Marov, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, Yu.S. Osipov, A.M. Cherepashchuk, B.M. Shustov “In memory of Aleksei Maksimovich Fridman54 537–538 (2011)

Matveev V.A.
 • A.F. Andreev, S.N. Bagaev, A.A. Boyarchuk, D.A. Varshalovich, E.P. Velikhov, N.S. Kardashev, M.Ya. Marov, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, Yu.S. Osipov, A.M. Cherepashchuk, B.M. Shustov “In memory of Aleksei Maksimovich Fridman54 537–538 (2011)

Mensky M.B.
Mesyats G.A.
 • A.F. Andreev, S.N. Bagaev, A.A. Boyarchuk, D.A. Varshalovich, E.P. Velikhov, N.S. Kardashev, M.Ya. Marov, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, Yu.S. Osipov, A.M. Cherepashchuk, B.M. Shustov “In memory of Aleksei Maksimovich Fridman54 537–538 (2011)

Mikhailova G.A.
 • A.V. Gaponov-Grekhov, L.P. Gor’kov, A.V. Gurevich, V.E. Zakharov, V.D. Kuznetsov, A.G. Litvak, G.A. Mikhailova, L.P. Pitaevskii, V.M. Sinel’nikov, D.S. Fligel’ “In memory of Yakov L’vovich Al’pert54 535–536 (2011)

N

Nechaev Yu.S.
Nikitin E.E.
 • I.V. Abarenkov, E.B. Aleksandrov, M.Ya. Amus’ya, V.V. Afrosimov, D.A. Varshalovich, L.N. Labzovskii, E.E. Nikitin, Yu.V. Novozhilov, V.I. Ochkur, I.B. Khriplovich, V.M. Shabaev “In memory of Yurii Nikolaevich Demkov54 541–542 (2011)

Novozhilov Yu.V.
 • I.V. Abarenkov, E.B. Aleksandrov, M.Ya. Amus’ya, V.V. Afrosimov, D.A. Varshalovich, L.N. Labzovskii, E.E. Nikitin, Yu.V. Novozhilov, V.I. Ochkur, I.B. Khriplovich, V.M. Shabaev “In memory of Yurii Nikolaevich Demkov54 541–542 (2011)

O

Ochkur V.I.
 • I.V. Abarenkov, E.B. Aleksandrov, M.Ya. Amus’ya, V.V. Afrosimov, D.A. Varshalovich, L.N. Labzovskii, E.E. Nikitin, Yu.V. Novozhilov, V.I. Ochkur, I.B. Khriplovich, V.M. Shabaev “In memory of Yurii Nikolaevich Demkov54 541–542 (2011)

Orlikovsky A.A.
 • V.B. Betelin, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, A.A. Kokin, Yu.V. Kopaev, G.Ya. Krasnikov, F.A. Kuznetsov, V.F. Lukichev, I.G. Neizvestnyi, A.A. Orlikovsky, A.V. Rakov, Yu.A. Chaplygin “In memory of Kamil’ Akhmetovich Valiev54 533–534 (2011)

Osipov Yu.S.
 • A.F. Andreev, S.N. Bagaev, A.A. Boyarchuk, D.A. Varshalovich, E.P. Velikhov, N.S. Kardashev, M.Ya. Marov, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, Yu.S. Osipov, A.M. Cherepashchuk, B.M. Shustov “In memory of Aleksei Maksimovich Fridman54 537–538 (2011)

P

Pitaevskii L.P.
 • A.V. Gaponov-Grekhov, L.P. Gor’kov, A.V. Gurevich, V.E. Zakharov, V.D. Kuznetsov, A.G. Litvak, G.A. Mikhailova, L.P. Pitaevskii, V.M. Sinel’nikov, D.S. Fligel’ “In memory of Yakov L’vovich Al’pert54 535–536 (2011)

R

Rakov A.V.
 • V.B. Betelin, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, A.A. Kokin, Yu.V. Kopaev, G.Ya. Krasnikov, F.A. Kuznetsov, V.F. Lukichev, I.G. Neizvestnyi, A.A. Orlikovsky, A.V. Rakov, Yu.A. Chaplygin “In memory of Kamil’ Akhmetovich Valiev54 533–534 (2011)

Ritus V.I.
 • E.G. Bonner, M.A. Vasil’ev, B.L. Voronov, B.B. Govorkov, I.M. Dremin, R.E. Kallosh, L.V. Keldysh, V.I. Ritus, V.P. Silin, M.A. Solov’ev, I.V. Tyutin, A.E. Shabad “In memory of Vladimir Yakovlevich Fainberg54 539–540 (2011)

S

Shabad A.E.
 • E.G. Bonner, M.A. Vasil’ev, B.L. Voronov, B.B. Govorkov, I.M. Dremin, R.E. Kallosh, L.V. Keldysh, V.I. Ritus, V.P. Silin, M.A. Solov’ev, I.V. Tyutin, A.E. Shabad “In memory of Vladimir Yakovlevich Fainberg54 539–540 (2011)

Shabaev V.M.
 • I.V. Abarenkov, E.B. Aleksandrov, M.Ya. Amus’ya, V.V. Afrosimov, D.A. Varshalovich, L.N. Labzovskii, E.E. Nikitin, Yu.V. Novozhilov, V.I. Ochkur, I.B. Khriplovich, V.M. Shabaev “In memory of Yurii Nikolaevich Demkov54 541–542 (2011)

Shustov B.M.
 • A.F. Andreev, S.N. Bagaev, A.A. Boyarchuk, D.A. Varshalovich, E.P. Velikhov, N.S. Kardashev, M.Ya. Marov, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, Yu.S. Osipov, A.M. Cherepashchuk, B.M. Shustov “In memory of Aleksei Maksimovich Fridman54 537–538 (2011)

Silin V.P.
 • E.G. Bonner, M.A. Vasil’ev, B.L. Voronov, B.B. Govorkov, I.M. Dremin, R.E. Kallosh, L.V. Keldysh, V.I. Ritus, V.P. Silin, M.A. Solov’ev, I.V. Tyutin, A.E. Shabad “In memory of Vladimir Yakovlevich Fainberg54 539–540 (2011)

Sinel’nikov V.M.
 • A.V. Gaponov-Grekhov, L.P. Gor’kov, A.V. Gurevich, V.E. Zakharov, V.D. Kuznetsov, A.G. Litvak, G.A. Mikhailova, L.P. Pitaevskii, V.M. Sinel’nikov, D.S. Fligel’ “In memory of Yakov L’vovich Al’pert54 535–536 (2011)

Solov’ev M.A.
 • E.G. Bonner, M.A. Vasil’ev, B.L. Voronov, B.B. Govorkov, I.M. Dremin, R.E. Kallosh, L.V. Keldysh, V.I. Ritus, V.P. Silin, M.A. Solov’ev, I.V. Tyutin, A.E. Shabad “In memory of Vladimir Yakovlevich Fainberg54 539–540 (2011)

T

Tyutin I.V.
 • E.G. Bonner, M.A. Vasil’ev, B.L. Voronov, B.B. Govorkov, I.M. Dremin, R.E. Kallosh, L.V. Keldysh, V.I. Ritus, V.P. Silin, M.A. Solov’ev, I.V. Tyutin, A.E. Shabad “In memory of Vladimir Yakovlevich Fainberg54 539–540 (2011)

V

Varshalovich D.A.
 • A.F. Andreev, S.N. Bagaev, A.A. Boyarchuk, D.A. Varshalovich, E.P. Velikhov, N.S. Kardashev, M.Ya. Marov, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, Yu.S. Osipov, A.M. Cherepashchuk, B.M. Shustov “In memory of Aleksei Maksimovich Fridman54 537–538 (2011)
 • I.V. Abarenkov, E.B. Aleksandrov, M.Ya. Amus’ya, V.V. Afrosimov, D.A. Varshalovich, L.N. Labzovskii, E.E. Nikitin, Yu.V. Novozhilov, V.I. Ochkur, I.B. Khriplovich, V.M. Shabaev “In memory of Yurii Nikolaevich Demkov54 541–542 (2011)

Vasiliev M.A.
 • E.G. Bonner, M.A. Vasil’ev, B.L. Voronov, B.B. Govorkov, I.M. Dremin, R.E. Kallosh, L.V. Keldysh, V.I. Ritus, V.P. Silin, M.A. Solov’ev, I.V. Tyutin, A.E. Shabad “In memory of Vladimir Yakovlevich Fainberg54 539–540 (2011)

Velikhov E.P.
 • V.B. Betelin, E.P. Velikhov, Yu.V. Gulyaev, A.A. Kokin, Yu.V. Kopaev, G.Ya. Krasnikov, F.A. Kuznetsov, V.F. Lukichev, I.G. Neizvestnyi, A.A. Orlikovsky, A.V. Rakov, Yu.A. Chaplygin “In memory of Kamil’ Akhmetovich Valiev54 533–534 (2011)
 • A.F. Andreev, S.N. Bagaev, A.A. Boyarchuk, D.A. Varshalovich, E.P. Velikhov, N.S. Kardashev, M.Ya. Marov, V.A. Matveev, G.A. Mesyats, Yu.S. Osipov, A.M. Cherepashchuk, B.M. Shustov “In memory of Aleksei Maksimovich Fridman54 537–538 (2011)

Voronov B.L.
 • E.G. Bonner, M.A. Vasil’ev, B.L. Voronov, B.B. Govorkov, I.M. Dremin, R.E. Kallosh, L.V. Keldysh, V.I. Ritus, V.P. Silin, M.A. Solov’ev, I.V. Tyutin, A.E. Shabad “In memory of Vladimir Yakovlevich Fainberg54 539–540 (2011)

Z

Zakharov V.E.
 • A.V. Gaponov-Grekhov, L.P. Gor’kov, A.V. Gurevich, V.E. Zakharov, V.D. Kuznetsov, A.G. Litvak, G.A. Mikhailova, L.P. Pitaevskii, V.M. Sinel’nikov, D.S. Fligel’ “In memory of Yakov L’vovich Al’pert54 535–536 (2011)

Zakharova E.V.
Zubarev E.N.
© 1918–2018 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions