Boris M. ShustovInstitute of Astronomy, Russian Academy of Sciences
Address: ul. Pyatnitskaya 48, Moscow, 119017, Russian Federation
Fax: 7 (495) 230-20-81
Website:


Articles

 1. Yu.A. Shchekinov, E.O. Vasiliev, B.M. Shustov “Initial episodes of the chemical evolution of the intergalactic medium66 (11) (2023)
 2. V.V. Emel’yanenko, B.M. Shustov “The Chelyabinsk event and the asteroid-comet hazard56 833–836 (2013)
 3. B.M. Shustov “Asteroid and comet hazards: the role of physical sciences in solving the problem54 1068–1071 (2011)

Signed personalia

 1. A.I. Aptekarev, Yu.Yu. Balega, D.V. Bisikalo et alMikhail Yakovlevich Marov (on his 90th birthday)66 747–749 (2023)
 2. D.V. Bisikalo, G.G. Valyavin, V.V. Vlasyuk et alYurii Yur'evich Balega (on his 70th birthday)66 103–105 (2023)
 3. Yu.Yu. Balega, D.V. Bisikalo, A.M. Bykov et alOleg Igorevich Korablev (on his 60th birthday)65 523–524 (2022)
 4. Yu.Yu. Balega, D.V. Bisikalo, L.M. Zelenyi et alAnatolii Mikhailovich Cherepashchuk (on his 80th birthday)63 833–834 (2020)
 5. Yu.Yu. Balega, A.A. Boyarchuk, V.B. Braginsky et alNikolai Semenovich Kardashev (on his 80th birthday)55 633–634 (2012)
 6. A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, D.A. Varshalovich et alAleksandr Alekseevich Boyarchuk (on his 80th birthday)54 655–657 (2011)
 7. A.F. Andreev, S.N. Bagaev, A.A. Boyarchuk et alIn memory of Aleksei Maksimovich Fridman54 537–538 (2011)
 8. Yu.Yu. Balega, A.A. Boyarchuk, D.A. Varshalovich et alAnatolii Mikhailovich Cherepashchuk (on his 70th birthday)53 859–860 (2010)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, V.A. Matveev, A.M. Prokhorov, V.A. Rubakov, B.B. Kadomtsev, A.S. Borovik-Romanov, Zh.I. Alferov, E.L. Feinberg, V.E. Fortov

PACS: 01.60.+q, 89.60.Gg, 96.30.Ys, 96.30.Za, 96.30.Cw, 26.30.-k, 95.30.Lz, 98.38.-j, 98.58.-w, 98.62.Ra

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions