Miron Yankelevich AmusiaMiron Yankelevich Amusia
Ioffe Institute
Address: ul. Polytekhnicheskaya 26, St. Petersburg, 194021, Russian Federation
Fax: (812) 247 1017
Website:

K devyanostoletiyu zhurnala "Uspekhi fizicheskikh nauk" (90 KB)


Articles

  1. V.R. Shaginyan, M.Ya. Amusia, K.G. Popov “Universal behavior of strongly correlated Fermi systems50 563–593 (2007)
  2. M.Ya. Amusia, V.K. Ivanov “Intershell interaction in atoms30 449–474 (1987)

Signed personalia

  1. I.V. Abarenkov, E.B. Aleksandrov, M.Ya. Amus’ya et alIn memory of Yurii Nikolaevich Demkov54 541–542 (2011)
  2. M.Ya. Amusia, I.M. Band, V.G. Gorshkov et alLev Abramovich Sliv (Obituary)27 396–396 (1984)

See also: V.L. Ginzburg, A.F. Andreev, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, A.M. Prokhorov, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, Zh.I. Alferov, A.S. Borovik-Romanov, B.B. Kadomtsev, E.L. Feinberg, V.A. Matveev, V.E. Fortov, V.A. Rubakov

PACS: 01.60.+q, 71.27.+a, 74.20.Fg, 74.25.Jb, 32.80.Fb, 31.15.Ne, 23.40.-s, 24.30.Cz, 23.20.Nx

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions