Yu.V. Novozhilov
Signed personalia

  1. I.V. Abarenkov, E.B. Aleksandrov, M.Ya. Amus’ya et alIn memory of Yurii Nikolaevich Demkov54 541–542 (2011)
  2. G.T. Zatsepin, V.G. Kadyshevskii, V.M. Lobashev et alViktor Anatol’evich Matveev (on his sixtieth birthday)44 1313–1314 (2001)
  3. P.A. Apanasevich, L.M. Barkovskii, A.A. Bogush et alIn memory of Fedor Ivanovich Fedorov38 229–230 (1995)
  4. Yu.N. Demkov, L.N. Labzovskii, Yu.V. Novozhilov “Mikhail Grigor’evich Veselov (obituary)31 883–884 (1988)
  5. M.G. Veselov, L.E. Gurevich, Ya.B. Zel’dovich et alSergei Valentinovich Izmailov (Obituary)29 900–901 (1986)
  6. M.G. Veselov, G.F. Drukarev, Yu.V. Novozhilov “Vladimir Aleksandrovich Fock (in honor of his 70th birthday)11 921–923 (1969)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, A.S. Borovik-Romanov, B.B. Kadomtsev, V.A. Matveev, Zh.I. Alferov, V.A. Rubakov, E.L. Feinberg, V.E. Fortov

PACS: 01.60.+q, 31.15.-p, 03.65.-w, 01.55.+b

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions