Aleksandr Nikolaevich RyabtsevInstitute of Spectroscopy, Russian Academy of Sciences
Address: ul. Fizicheskaya 5, Troitsk, Moscow, 108840, Russian Federation
Phone: +7 (495) 851-05-79
Fax: +7 (495) 851-08-86
Website:


See also: S.S. Churilov, V.L. Ginzburg, Yu.E. Lozovik, K.N. Koshelev, D.B. Abramenko, E.P. Snegirev, Yu.V. Sidel’nikov, V.V. Medvedev, V.M. Krivtsun, M.S. Krivokorytov, P.S. Antsiferov, V.V. Ivanov, D.I. Astakhov, L.A. Dorokhin, R.R. Gayazov

PACS: 42.82.Cr, 52.25.Os, 52.59.-f, 52.70.-m, 52.77.-j, 01.10.Fv, 32.30.-r, 32.30.Jc, 95.30.Ky, 97.10.-q, 07.65.-b

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions