Issues

 / 

2010

 / 

March

  

Instruments and methods of investigation


Equipment and techniques for carbon nanotube research


Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, P. Brovki str. 6, Minsk, 220013, Belarus

Many nanotube applications, in particular those in nanoelectronic systems, require nanotubes with strictly defined electrophysical parameters. This paper reviews equipment and techniques for studying and measuring the most important of these parameters. Theoretical and experimental parameter values obtained from different techniques are compared. Ways of preparing nanotube-containing samples for investigation and measurement purposes are examined.

Fulltext is available at IOP
PACS: 61.48.De, 73.63.−b, 81.05.ue (all)
DOI: 10.3367/UFNe.0180.201003d.0265
URL: https://ufn.ru/en/articles/2010/3/c/
Citation: Vorob’eva A I "Equipment and techniques for carbon nanotube research" Phys. Usp. 53 257–277 (2010)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Воробьева А И «Аппаратура и методы исследования углеродных нанотрубок» УФН 180 265–288 (2010); DOI: 10.3367/UFNr.0180.201003d.0265

References (137) ↓ Cited by (7) Similar articles (9)

 1. Novikov Yu, Todua P Nanoindustriya (1) 20 (2007)
 2. Kireev V Nanoindustriya (2) 2 (2008)
 3. Nevolin V K Zondovye Nanotekhnologii v Elektronike (M.: Tekhnosfera, 2005)
 4. Chesnokov V V, Buyanov R A Membrany, Ser. Kriticheskie Tekhnologii (4(28)) 75 (2005)
 5. Pan Z W et al. Nature 394 631 (1998)
 6. Pustovalov K Novosti Nauki Tekhnologii (1(4)) (2006)
 7. Kitaigorodskii A I Poryadok i Besporyadok v Mire Atomov 4-e izd. (M.: Nauka, 1966); Kitaigorodskiy A I Order And Disorder In The World Of Atoms (New York: Springer-Verlag, 1967)
 8. Gusev A I Nestekhiometriya, Besporyadok, Blizhnii i Dal’nii Poryadok v Tverdom Tele (M.: Fizmatlit, 2007)
 9. D’yachkov P N Uglerodnye Nanotrubki: Stroenie, Svoistva, Primeneniya (M.: BINOM. Laboratoriya znanii, 2006)
 10. Stankovich S et al. Nature 442 282 (2006)
 11. Dresselhaus M S, Dresselhaus G, Avouris P (Eds) Carbon Nanotubes: Synthesis, Structure, Properties, And Applications (Berlin: Springer, 2001)
 12. Reich S, Thomsen C, Maultzsch J Carbon Nanotubes: Basic Concepts And Physical Properties (Weinheim: Wiley-VCH, 2004)
 13. Harris P J F Carbon Nanotubes And Related Structures: New Materials For The Twenty-First Century (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1999); Kharris P Uglerodnye Nanotruby i Rodstvennye Struktury. Novye Materialy XXI Veka (M.: Tekhnosfera, 2003)
 14. Khatul’ L Khimiya Zhizn’ — XXI Vek (6) 22 (2004)
 15. Dresselhaus M S, Dresselhaus G, Saito R Phys. Rev. B 45 6234 (1992)
 16. Dresselhaus M S, Dresselhaus G, Eklund P C Science Of Fullerenes And Carbon Nanotubes (San Diego: Academic Press, 1996)
 17. Meyyappan M (Ed.) Carbon Nanotubes: Science And Applications (Boca Raton, FL: CRC Press, 2005)
 18. O’Connell M J Carbon Nanotubes: Properties And Applications (Boca Raton, FL: CRC/Taylor & Francis, 2006)
 19. Feng S Q et al. J. Phys. Chem. Solids 58 1887 (1997)
 20. Eletskii A V Usp. Fiz. Nauk 172 401 (2002); Eletskii A V Phys. Usp. 45 369 (2002)
 21. Rakov E G Usp. Khim. 69 41 (2000); Rakov E G Russ. Chem. Rev. 69 35 (2000)
 22. Saito R, Dresselhaus G, Dresselhaus M S Physical Properties Of Carbon Nanotubes (London: Imperial College Press, 1998)
 23. Davidovich G N, Bogdanov A G "Elektronnaya mikroskopiya" Khimicheskaya Entsiklopediya Vol. 5 (Gl. red. I L Knunyants) (M.: Sov. entsiklopediya, 1988); Davidovich G N, Bogdanov A G http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5313.html
 24. Schimmel G Elektronenmikroskopische Methodik (Berlin: Springer-Verlag, 1969); Shimmel’ G Metodika Elektronnoi Mikroskopii (M.: Mir, 1972)
 25. Goldstein J I et al. Scanning Electron Microscopy And X-Ray Microanalysis (New York: Plenum Press, 1981); Goldstein Dzh i dr. Rastrovaya Elektronnaya Mikroskopiya i Rentgenovskii Mikroanaliz Vol. 1, 2 (M.: Mir, 1984)
 26. Vorob’eva A I, Shulitskii B G, Prudnikova E L Nano- Mikrosistemnaya Tekhnika (9(86)) 39 (2007)
 27. Sokolov V N i dr. Poverkhnost’. Rentgen., Sinkhrotron. Neitron. Issled. (1) 33 (1998)
 28. Sokolov V N, Mel’nik V N, Yurkovets D I Izv. RAN, Ser. Fiz. 60 (2) 55 (1996)
 29. Romanenko A I i dr. Fiz. Tverd. Tela 44 634 (2002); Romanenko A I et al. Phys. Solid State 44 659 (2002)
 30. Bursill L A, Peng J-L, Fan X-D Philos. Mag. A 71 1161 (1995)
 31. Iijima S Nature 354 56 (1991)
 32. Electron Devices Meeting (2004), http://ieeexplore.ieee.org/servlet/
 33. Yamamoto K, Kamimura T, Matsumoto K Jpn. J. Appl. Phys. 44 1611 (2005)
 34. Eletskii A V Usp. Fiz. Nauk 167 945 (1997); Eletskii A V Phys. Usp. 40 899 (1997)
 35. Hashimoto A et al. Nature 430 870 (2004)
 36. Liu Z, Zhang O, Qin L-C Appl. Phys. Lett. 86 191903 (2005)
 37. Egerton R F, Malac M J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 143 43 (2005)
 38. Gur’yanova O M i dr. Fiz. Tverd. Tela 44 455 (2002); Gur’yanova O M et al. Phys. Solid State 44 473 (2002)
 39. Colomer J-F et al. Phys. Rev. B 70 075408 (2004)
 40. Colomer J-F et al. Phys. Rev. B 64 125425 (2001)
 41. Khirsh P B Vest. Ross. Akad. Nauk 76 892 (2006); Hirsch P B Herald Russ. Acad. Sci. 76 430 (2006)
 42. Binnig G et al. Phys. Rev. Lett. 50 120 (1983)
 43. Maslova N S, Panov V I Usp. Fiz. Nauk 157 (1) 185 (1989); Maslova N S, Panov V I Sov. Phys. Usp. 32 93 (1989)
 44. Golovin Yu I Vvedenie v Nanotekhnologiyu (M.: Mashinostroenie-1, 2003)
 45. Revokatova I P, Silin A P Usp. Fiz. Nauk 142 159 (1984); Revokatova I P, Silin A P Sov. Phys. Usp. 27 76 (1984)
 46. Makarenko I V i dr. Fiz. Tverd. Tela 49 357 (2007); Makarenko I V et al. Phys. Solid State 49 371 (2007)
 47. Tkachev A G, Zolotukhin I V Apparatura i Metody Sinteza Tverdotel’nykh Nanostruktur (M.: Mashinostroenie-1, 2007)
 48. Edel’man V S Prib. Tekh. Eksp. (5) 25 (1989); Edel’man V S Instrum. Exp. Tech. 32 993 (1989)
 49. Bobrinetskii I I i dr. Pis’ma ZhTF 29 (8) 84 (2003); Bobrinetskii I I et al. Tech. Phys. Lett. 29 347 (2003)
 50. Hertel T, Walkup R E, Avouris P Phys. Rev. B 58 13870 (1998)
 51. Venema L C et al. Phys. Rev. B 61 2991 (2000)
 52. Briggs D, Seah M P (Eds) Practical Surface Analysis: By Auger And X-Ray Photoelectron Spectroscopy (Chichester: Wiley, 1983); Brigs D, Sikh M (Red.) Analiz Poverkhnosti Metodami Ozhe- i Rentgenovskoi Fotoelektronnoi Spektroskopii (M.: Mir, 1987)
 53. Hufner S Photoelectron Spectroscopy: Principles And Applications (Berlin: Springer-Verlag, 1995)
 54. Gelever V Nanoindustriya (3) 20 (2008)
 55. Rodenburg J M et al. Phys. Rev. Lett. 98 034801 (2007)
 56. Schroer C G et al. Phys. Rev. Lett. 101 090801 (2008)
 57. Song C et al. Phys. Rev. Lett. 100 025504 (2008)
 58. Smolentsev G, Soldatov A V, Feiters M C Phys. Rev. B 75 144106 (2007)
 59. Nabiev I R, Efremov R G, Chumanov G D Usp. Fiz. Nauk 154 459 (1988); Nabiev I R, Efremov R G, Chumanov G D Sov. Phys. Usp. 31 241 (1988)
 60. Ohno Y et al. Jpn. J. Appl. Phys. 44 1615 (2005)
 61. Obraztsova E D et al. MRS Symp. Proc. 7 (2001)
 62. Sushchinskii M M Kombinatsionnoe Rasseyanie Sveta i Stroenie Veshchestva (M.: Nauka, 1981)
 63. Kozlov G I, Assovskii I G Zh. Tekh. Fiz. 73 (11) 76 (2003); Kozlov G I, Assovskii I G Tech. Phys. 48 1436 (2003)
 64. Bandow S et al. Phys. Rev. Lett. 80 3779 (1998)
 65. Kasuya A et al. Phys. Rev. Lett. 78 4434 (1997)
 66. Jorio A et al. Phys. Rev. Lett. 86 1118 (2001)
 67. Carlson T A Photoelectron And Auger Spectroscopy (New York: Plenum Press, 1975); Karlson T A Fotoelektronnaya i Ozhe-spektroskopiya (L.: Mashinostroenie, 1981)
 68. Nefedov V I, Vovna V I Elektronnaya Struktura Khimicheskikh Soedinenii (M.: Nauka, 1987)
 69. Vovna V I Elektronnaya Struktura Organicheskikh Soedinenii Po Dannym Fotoelektronnoi Spektroskopii (M.: Nauka, 1991)
 70. Kosakovskaya Z Ya, Chernozatonskii L A, Fedorov E A Pis’ma ZhETF 56 26 (1992); Kosakovskaya Z Ya, Chernozatonskii L A, Fedorov E A JETP Lett. 56 26 (1992)
 71. Khvostov V V i dr. Pis’ma ZhETF 56 280 (1992); Khvostov V V et al. JETP Lett. 56 277 (1992)
 72. Brzhezinskaya M M, Baitinger E M, Smirnov A B Fiz. Tverd. Tela 48 935 (2006); Brzhezinskaya M M, Baitinger E M, Smirnov A B Phys. Solid State 48 994 (2006)
 73. Bogdanov K Yu Chto Mogut Nanotekhnologii (M.: Prosveshchenie, 2009); Center for Responsible Nanotechnology. "What is Nanotechnology?", http://www.crnano.org/whatis.htm
 74. McEuen P L, Fuhrer M S, Hongkun P IEEE Trans. Nanotechnol. 1 78 (2002)
 75. Kong J et al. Phys. Rev. Lett. 87 106801 (2001)
 76. White C T, Todorov T N Nature 393 240 (1998)
 77. Borisenko V E, Vorob’eva A I, Utkina E A Nanoelektronika (M.: BINOM. Laboratoriya znanii, 2009)
 78. Eletskii A V Usp. Fiz. Nauk 179 225 (2009); Eletskii A V Phys. Usp. 52 209 (2009)
 79. D’yachkov P N Priroda (11) 23 (2000)
 80. Zakharchenko A A i dr. Vestn. Voronezhskogo Gos. Univ., Ser. Fizika. Matematika (1) 29 (2008)
 81. Purewal M S et al. Phys. Rev. Lett. 98 186808 (2007)
 82. Hwang E H, Adams S, Das Sarma S Phys. Rev. Lett. 98 186806 (2007)
 83. Kotosonov A S Pis’ma ZhETF 43 30 (1986); Kotosonov A S JETP Lett. 43 37 (1986)
 84. Kotosonov A S Zh. Eksp. Teor. Fiz. 93 1870 (1987); Kotosonov A S Sov. Phys. JETP 66 1068 (1987)
 85. Kotosonov A S Fiz. Tverd. Tela 33 2616 (1991); Kotosonov A S Sov. Phys. Solid State 33 1477 (1991)
 86. Chauvet O et al. Phys. Rev. B 52 R6963 (1995)
 87. Bandow S J. Appl. Phys. 80 1020 (1996)
 88. Kotosonov A S, Atrazhev V V Pis’ma ZhETF 72 76 (2000); Kotosonov A S, Atrazhev V V JETP Lett. 72 53 (2000)
 89. Zolotukhin I V Sorosovskii Obrazovatel’nyi Zhurn. (3) 111 (1999)
 90. Ebbesen T W et al. Nature 382 54 (1996)
 91. Sinnott S B et al. Chem. Phys. Lett. 315 25 (1999)
 92. Helveg S et al. Nature 427 426 (2004)
 93. Meyyapan M Encyclopedia Of Nanoscience And Nanotechnology Vol. 1 (Ed. H S Nalwa) (Stevenson Ranch, Calif.: Am. Sci. Publ., 2004) p. 581
 94. Frank S et al. Science 280 1744 (1998)
 95. Wei B et al. Appl. Phys. Lett. 74 3149 (1999)
 96. Wei B Q, Vajtai R, Ajayan P M Appl. Phys. Lett. 79 1172 (2001)
 97. Wong V T S, Li W J ISCAS (The IEEE Intern. Symp. Circuits And Systems, 2003) 4 IV-844 (2003)
 98. Jun Li et al. Appl. Phys. Lett. 82 2491 (2003)
 99. Vorob’eva A I Usp. Fiz. Nauk 179 243 (2009); Vorob’eva A I Phys. Usp. 52 225 (2009)
 100. Dohn S, Mølhave K, Bøggild P Sensor Lett. 3 (4) 300 (2005)
 101. Xing Y J et al. Appl. Phys. Lett. 87 263117 (2005)
 102. Freitag M et al. Phys. Rev. B 62 R2307 (2000)
 103. Tarasov M i dr. Pis’ma ZhETF 84 325 (2006); Tarasov M et al. JETP Lett. 84 267 (2006)
 104. Tsebro V I, Omel’yanovskii O E Usp. Fiz. Nauk 170 906 (2000); Tsebro V I, Omel’yanovskii O E Phys. Usp. 43 847 (2000)
 105. Langer L et al. Phys. Rev. Lett. 76 479 (1996)
 106. Cao J, Wang Q, Dai H Nature Mater. 4 745 (2005)
 107. Tsang J C et al. Nature Nanotechnol. 2 725 (2007)
 108. Savinskii S S, Petrovskii V A Fiz. Tverd. Tela 44 1721 (2002); Savinskii S S, Petrovskii V A Phys. Solid State 44 1802 (2002)
 109. Choi Y-H et al. Jpn. J. Appl. Phys. 45 3317 (2006)
 110. Jang W Y et al. J. Appl. Phys. 84 1177 (2004)
 111. Eletskii A V Usp. Fiz. Nauk 174 1191 (2004); Eletskii A V Phys. Usp. 47 1119 (2004)
 112. Gogotsi Yu (Ed.) Carbon Nanomaterials (Boca Raton, FL: CRC/Taylor & Francis, 2006)
 113. Glukhova O E i dr. Elektromagnitnye Volny Elektronnye Sistemy (10) (2007)
 114. Shulga Yu M et al. Al’ternativnaya Energetika Ekologiya (ISJAEE, 10) 40 (2006)
 115. Buryakov T I i dr. Vestn. Novosibirskogo Gos. Univ. Fizika 2 (1) 94 (2007)
 116. Peng B Nature Nanotechnol. 3 626 (2008); Birger E "Izmerennye svoistva uglerodnykh nanotrubok sovpali s ranee predskazannymi teoreticheskimi raschetami" NanoWeek 32 (2008); http://www.nanonewsnet.ru/
 117. Glukhova O E, Terent’ev O A Fiz. Tverd. Tela 48 1329 (2006); Glukhova O E, Terent’eva O A Phys. Solid State 48 1411 (2006)
 118. Eletskii A V Usp. Fiz. Nauk 177 233 (2007); Eletskii A V Phys. Usp. 50 225 (2007)
 119. Vul’ A Ya, Sokolov V I Rossiiskie Nanotekhnologii 2 (3-4) 17 (2007)
 120. Li J, Zhang Y Physica E 28 309 (2005)
 121. Vaisman L, Wagner H D, Marom G Adv. Colloid Interface Sci. 128-130 37 (2006)
 122. Zolotukhin I V, Kalinin Yu E Uglerodnye Nanotrubki i Nanovolokna (Voronezh: Voronezh. gos. tekhn. un-t, 2006)
 123. Li H et al. Solid State Commun. 132 219 (2004)
 124. Wang X-Q et al. Acta Phys.-Chim. Sin. 19 428 (2003)
 125. Lozovik Yu E, Popov A M Usp. Fiz. Nauk 167 751 (1997); Lozovik Yu E, Popov A M Phys. Usp. 40 717 (1997)
 126. Arnold M S et al. Nature Nanotechnol. 1 60 (2006)
 127. LeMieux M C et al. Science 321 101 (2008)
 128. Xiao K Q, Zhang L C J. Mater. Sci. 40 6513 (2005)
 129. Jin L, Bower C, Zhou O Appl. Phys. Lett. 73 1197 (1998)
 130. Xu X et al. Appl. Phys. Lett. 81 2833 (2002)
 131. Kimura T et al. Adv. Mater. 14 1380 (2002)
 132. Zolotov Yu A (Red.) Osnovy Analiticheskoi Khimii (M.: Vysshaya shkola, 1999)
 133. Sazhin V B Illyustratsii k Nachalam Kursa "Osnovy Materialovedeniya" (M.: TEIS, 2005)
 134. Fistul’ V I Novye Materialy: Sostoyanie, Problemy, Perspektivy (M.: MISIS, 1995)
 135. Gevko P N i dr. Fiz. Tverd. Tela 48 947 (2006); Gevko P N et al. Phys. Solid State 48 1007 (2006)
 136. Hooker S A et al. 31st Intern. Cocoa Beach Conf. and Exposition on Advanced Ceramics and Composites, Daytona Beach, Florida, USA, January 21 - 26, 2007, ICACC-S7-084-2007
 137. Luchinin V V Nano - Mikrosistemnaya Tekhnika (5) 2 (2005)

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions