Author Index

/

2020

/

JanuaryC

Chkhalo N.I.

E

F

G

M

Malyshev I.V.

P

Pestov A.E.
Polkovnikov V.N.

S

T

Timofeev I.V.
Toropov M.N.

V

Vetrov S.Ya.
© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions