Issues

 / 

2022

 / 

May

  

Personalia


Oleg Igorevich Korablev (on his 60th birthday)

Fulltext pdf (1.1 MB)
Fulltext is also available at DOI: 10.3367/UFNe.2022.04.039183
PACS: 01.60.+q
DOI: 10.3367/UFNe.2022.04.039183
URL: https://ufn.ru/en/articles/2022/5/i/
001112520100009
Citation: Balega Yu Yu, Bisikalo D V, Bykov A M, Zheleznyakov V V, Zelenyi L M, Kveder V V, Krymsky G F, Marov M Ya, Rozanov N N, Stepanov A V, Cherepashchuk A M, Shustov B M "Oleg Igorevich Korablev (on his 60th birthday)" Phys. Usp. 65 523–524 (2022)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

21st, April 2022

:   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,    « ( 60- )» 192 565–566 (2022); DOI: 10.3367/UFNr.2022.04.039183

O.I. Korablev is author of Physics-Uspekhi

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions