Yurii Yu. BalegaSpecial Astrophysical Observatory, Russian Academy of Sciences
Address: Nizhnii Arkhyz, Zelenchukskiy Region, Karachai-Cherkessian Republic, Russian Federation
Website:


Articles

  1. V.E. Panchuk, Yu.Yu. Balega, V.G. Klochkova, M.E. Sachkov “Study of exoplanets by spectroscopic methods63 562–582 (2020)
  2. Yu.Yu. Balega “Brown dwarfs: substars without nuclear reactions45 883–886 (2002)

Signed personalia

  1. Yu.Yu. Balega, D.V. Bisikalo, L.M. Zelenyi et alAnatolii Mikhailovich Cherepashchuk (on his 80th birthday)63 833–834 (2020)
  2. Yu.Yu. Balega, L.I. Gurvits, R.D. Dagkesamanskii et alIn memoria of Nikolai Semenovich Kardashev63 622–624 (2020)
  3. Yu.Yu. Balega, A.B. Berlin, V.M. Bogod et alYurii Nikolaevich Pariiskii (on his 80th birthday)55 838–840 (2012)
  4. Yu.Yu. Balega, A.A. Boyarchuk, V.B. Braginsky et alNikolai Semenovich Kardashev (on his 80th birthday)55 633–634 (2012)
  5. A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega, D.A. Varshalovich et alAleksandr Alekseevich Boyarchuk (on his 80th birthday)54 655–657 (2011)
  6. Yu.Yu. Balega, A.A. Boyarchuk, D.A. Varshalovich et alAnatolii Mikhailovich Cherepashchuk (on his 70th birthday)53 859–860 (2010)

See also: V.L. Ginzburg, A.F. Andreev, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, A.M. Prokhorov, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, Zh.I. Alferov, B.B. Kadomtsev, E.L. Feinberg, A.S. Borovik-Romanov, V.A. Matveev, V.E. Fortov, Yu.A. Osip’yan

PACS: 01.60.+q, 01.10.Fv, 97.20.Vs

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions