Aleksandra Mikhailovna KalashnikovaIoffe Institute
Address: ul. Polytekhnicheskaya 26, St. Petersburg, 194021, Russian Federation
Fax: (812) 247 1017
Website:


Articles

  1. P.G. Baranov, A.M. Kalashnikova, V.I. Kozub et alSpintronics of semiconductor, metallic, dielectric, and hybrid structures (100th anniversary of the Ioffe Institute)62 795–822 (2019)
  2. A.M. Kalashnikova, A.V. Kimel, R.V. Pisarev “Ultrafast optomagnetism58 969–980 (2015)

See also: R.V. Pisarev, G.A. Smolenskii, K.P. Belov, P.G. Baranov, V.I. Kozub, V.L. Korenev, Yu.G. Kusrayev, V.F. Sapega, I.A. Akimov, M. Bayer, A.V. Scherbakov, D.R. Yakovlev, A.V. Kimel, Yu.A. Izyumov, V.G. Bar’yakhtar

PACS: 75.78.Jp, 75.30.Kz, 75.50.Bb, 75.50.Gg, 75.76.+j, 76.70.Hb, 78.30.Fs, 78.55.Et, 85.75.-d, 42.62.-b, 75.40.Gb, 75.50.Ee, 78.20.Ls, 78.30.-j

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions