Viktor Grigorievich Bar’yakhtarViktor Grigorievich Bar’yakhtar

Articles

 1. V.G. Bar’yakhtar, A.N. Bogdanov, D.A. Yablonskii “The physics of magnetic domains31 810–835 (1988)
 2. V.G. Bar’yakhtar, B.A. Ivanov, M.V. Chetkin “Dynamics of domain walls in weak ferromagnets28 563–588 (1985)
 3. A.I. Akhiezer, V.G. Bar’yakhtar, K.B. Vlasov, S.V. Peletminskii “Rotational invariance, coupled magnetoelastic waves, and magnetoacoustic resonance27 641–642 (1984)
 4. V.G. Bar’yakhtar, V.V. Gann, Yu.I. Gorobets et alCylindrical magnetic domains20 298–318 (1977)
 5. A.I. Akhiezer, V.G. Bar’yakhtar, M.I. Kaganov “Spin waves in ferromagnets and antiferromagnets. II Interaction of spin waves with one another and with lattice vibrations; relaxation and kinetic processes3 661–676 (1961)
 6. A.I. Akhiezer, V.G. Bar’yakhtar, M.I. Kaganov “Spin waves in ferromagnets and antiferromagnets. I3 567–592 (1961)

Signed personalia

 1. A.F. Andreev, V.G. Bar’yakhtar, Yu.V. Gulyaev et alEvgenii Akimovich Turov (on his eightieth birthday)47 423–424 (2004)
 2. A.F. Andreev, V.G. Bar’yakhtar, A.V. Vedyaev et alIn memory of Eduard Leonovich Nagaev45 565–566 (2002)
 3. V.G. Bar’yakhtar, B.G. Lazarev, V.I. Lapshin et alIn memory of Aleksandr Il’ich Akhiezer43 859–860 (2000)
 4. V.P. Akulov, A.I. Akhiezer, A.M. Baldin et alIn memory of Dmitrii Vasil’evich Volkov39 855–857 (1996)
 5. O.A. Bannykh, V.G. Bar’yakhtar, S.V. Vonsovskii et alKirill Petrovich Gurov (Obituary)38 565–566 (1995)
 6. V.G. Bar’yakhtar, M.S. Brodin, I.S. Gorban’ et alAleksandr Sergeevich Davydov (Obituary)36 (7) 648–649 (1993)
 7. V.G. Bar’yakhtar, D.V. Volkov, V.F. Zelenskii et alAleksandr Il’ich Akhiezer (on his eightieth birthday)35 (2) 151–152 (1992)
 8. V.G. Bar’yakhtar, L.P. Gor’kov, I.E. Dzyaloshinskii et alMikhail Aleksandrovich Krivoglaz (obituary)32 567–568 (1989)
 9. D.F. Baisa, V.G. Bar’yakhtar, M.S. Brodin et alAntonina Fedorovna Prikhot’ko (On her eightieth birthday)29 803–804 (1986)
 10. V.E. Ivanov, Ya.B. Fainberg, A.G. Sitenko et alALEKSANDR IL’ICH AKHIEZER (In commemoration of his 60th birthday)14 671–672 (1972)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, A.S. Borovik-Romanov, V.A. Matveev, V.A. Rubakov, B.B. Kadomtsev, Zh.I. Alferov, E.L. Feinberg, V.E. Fortov

PACS: 01.60.+q, 75.50.Ee, 75.30.Ds, 75.60.Ch, 72.55.+s, 75.60.Ej, 75.80.+q, 75.30.Cr, 62.65.+k, 63.20.-e, 75.30.Gw, 62.50.+p, 63.20.Kr, 66.70.+f, 62.20.Fe

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions