Yu.P. Shitov
Articles

  1. Yu.P. Shitov “Pulsar Observations at the Radioastronomical Station of the USSR Academy of Sciences Physics Institute16 288–289 (1973)
  2. Yu.I. Alekseev, V.V. Vitkevich, Yu.P. Shitov “Fine Structure of the Pulses of the Pulsar CP0808 and Variation of the Periods of the Second Class12 805–806 (1970)
  3. Yu.I. Alekseev, V.V. Vitkevich, V.F. Zhuravlev, Yu.P. Shitov “The New Pulsar PP094312 806–806 (1970)
  4. V.V. Vitkevich, N.A. Lotova, Yu.P. Shitov, Z.I. Shishov “Pulsar Flicker Due to the Inhomogeneities of the Interstellar Plasma12 806–806 (1970)
  5. V.V. Vitkevich, Yu.P. Shitov, I.F. Malov “Concerning the Model of a Pulsar as a Rotating and Pulsating Neutron Star12 809–810 (1970)

See also: V.V. Vitkevich, V.L. Ginzburg, Yu.I. Alekseev, V.V. Zheleznyakov, N.A. Lotova, I.F. Malov, I.S. Shklovskii, A.M. Gal’per, B.I. Luchkov, Z.I. Shishov, B.M. Vladimirskii, A.A. Stepanyan, V.I. Pronik, V.F. Zhuravlev, Ya.B. Zel’dovich

PACS: 97.60.Gb, 97.10.Sj, 98.58.Kh, 97.60.Jd, 97.10.Kc, 98.38.Kx, 97.10.Ex, 97.10.Ri, 95.55.Jz, 98.70.Dk,

© 1918–2019 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions