Author Index

/

2016

/

OctoberE

K

Khalili F.Ya.

M

Mukhanov V.F.

P

S

Sadovskii M.V.
Shaposhnikov V.E.

Z

Zaitsev V.V.
Zheleznyakov V.V.
Zlotnik E.Ya.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions