Author Index

/

2014

/

JulyA

Andreev N.N.
Arnold V.D.
Aseev S.A.

B

Bagratashvili V.N.
Busev V.M.

C

Chernyaeva M.B.

D

E

F

I

Ischenko A.A.

K

Koksharov R.A.

M

P

Panchenko V.Ya.
Pikuz S.A.
Popov S.B.

R

Ryabov E.A.

S

Skobelev I.Yu.
Sobakinskaya E.A.

T

Toporensky A.V.

U

Ustinovshchikov Yu.I.

V

Vaks V.L.

Z

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions