Author Index

/

1983

/

FebruaryA

Alekseev V.A.
Askar’yan G.A.

B

Belyaev S.T.
Bulanzhe Yu.D.

C

Chirikov B.V.

F

Fortov V.E.

K

Kadomtsev B.B.
Khariton Yu.B.
Kholodilov V.A.
  • G.A. Askar’yan, I.A. Kossyi, V.A. Kholodilov “Ray-jet engines26 193–194 (1983)

Kikoin I.K.
Kossyi I.A.
  • G.A. Askar’yan, I.A. Kossyi, V.A. Kholodilov “Ray-jet engines26 193–194 (1983)

Kovalenko V.P.
Kukushkin I.V.
Kulakovskii V.D.

L

Legasov V.A.
Levinson I.B.
Litvinov E.A.

M

N

Nesterikhin Yu.E.
Nikonov V.N.

P

Pariiskii N.P.
Proskurovskii D.I.

R

T

Tatevyan S.K.
Timofeev V.B.
Troitskii V.S.

V

Velikhov E.P.

Y

Yakubov I.T.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions