I.T. Yakubov
Articles

  1. I.T. Yakubov “Electrical conductivity of a strongly coupled plasma36 (5) 365–379 (1993)
  2. V.A. Alekseev, V.E. Fortov, I.T. Yakubov “Physical properties of high-pressure plasmas26 99–115 (1983)
  3. A.G. Khrapak, I.T. Yakubov “Electrons and positrons in dense gases22 703–726 (1979)
  4. L.M. Biberman, V.S. Vorob’ev, I.T. Yakubov “Low-temperature plasmas with nonequilibrium ionization22 411–432 (1979)
  5. L.M. Biberman, V.S. Vorob’ev, I.T. Yakubov “Kinetics of impact-radiation ionization and recombination15 375–394 (1973)
  6. L.M. Biberman, A.Kh. Mnatsakanyan, I.T. Yakubov “Ionization relaxation behind strong shock waves in gases13 728–744 (1971)

Signed personalia

  1. I.V. Grekhov, V.N. Kisel, M.A. Pogosyan et alAndrei Nikolaevich Lagarkov (on his 70th birthday)52 865–866 (2009)
  2. V.M. Batenin, V.S. Vorob’ev, G.A. Kobzev et alIn memory of Leon Mikhailovich Biberman42 103–104 (1999)
  3. V.M. Ievlev, B.B. Kadomtsev, S.S. Kutateladze et alLeon Mikhailovich Biberman (on his seventieth birthday)28 279–280 (1985)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, A.N. Skrinskii, G.A. Mesyats, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, V.E. Fortov, A.M. Prokhorov, B.B. Kadomtsev, A.S. Borovik-Romanov, Zh.I. Alferov, E.L. Feinberg, V.A. Matveev, A.P. Aleksandrov

PACS: 01.60.+q, 52.25.Fi, 52.20.Hv, 52.27.Gr, 01.10.Cr, 01.30.Ee, 52.25.-b, 51.50.+v, 51.10.+y, 52.25.Kn, 52.65.Ff, 52.25.Dg, 52.35.Tc, 52.20.Fs

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions