Issues

 / 

2012

 / 

January

  

Personalia


Vladimir Borisovich Braginsky (on his 80th birthday)

Fulltext is available at IOP
PACS: 01.60.+q
DOI: 10.3367/UFNe.0182.201201i.0117
URL: https://ufn.ru/en/articles/2012/1/i/
Citation: Andreev A F, Bagaev S N, Bunkin F V, Vyatchanin S P, Gulyaev Yu V, Imshennik V S, Kardashev N S, Matveev V A, Rudenko O V, Ryazhskaya O G, Khokhlov A R, Cherepashchuk A M "Vladimir Borisovich Braginsky (on his 80th birthday)" Phys. Usp. 55 109–110 (2012)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

:   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,    «80-   )» 182 117–118 (2012); DOI: 10.3367/UFNr.0182.201201i.0117

V.B. Braginskii is author of Physics-Uspekhi

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions