Issues

 / 

1998

 / 

April

  Reviews of topical problems

S.K. Nechaev “Problems of probabilistic topology: the statistics of knots and non-commutative random walks41 313–347 (1998)

V.M. Zhdanov, V.I. Roldugin “Non-equilibrium thermodynamics and kinetic theory of rarefied gases41 349–378 (1998)

V.V. Datsyuk, I.A. Izmailov, V.A. Kochelap “Vibrational relaxation of excimers41 379–402 (1998)

Methodological notes

V.D. Lakhno “Translation invariance and the problem of the bipolaron41 403–406 (1998)

Personalia

A.A. Ansel’m, V.L. Ginzburg, Yu.L. Dokshitser, I.T. Dyatlov, V.E. Zakharov, B.L. Ioffe, L.N. Lipatov, N.N. Nikolaev, L.B. Okun, Yu.V. Petrov, K.A. Ter-Martirosyan, I.M. Khalatnikov “In memory of Vladimir Naumovich Gribov41 407–408 (1998)

V.A. Alimov, A.V. Gaponov-Grekhov, V.L. Ginzburg, V.V. Zheleznyakov, V.A. Zverev, N.A. Mityakov, V.O. Rapoport, A.V. Rakhlin, V.I. Talanov, V.P. Uryadov, V.P. Frolov, O.A. Sheiner “In memory of Lev Mikhailovich Erukhimov41 409–410 (1998)

Bibliography

A.I. Olemskoi “The Fokker-Planck equation41 411–416 (1998)

Physics news on the internet

Yu.N. Eroshenko “Physics news on the Internet (based on electronic preprints)41 417–417 (1998)

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions