Igor Fedorovich MalovIgor Fedorovich Malov
Astro Space Center, Lebedev Physical Institute, Russian Academy of Sciences, Pushchino Radio Astronomy Observatory
Address: Pushchino, Moscow Region, Russian Federation
Phone: +7 ( 4967) 31 80 75
Website:


Articles

  1. N.S. Kardashev, I.D. Novikov, V.N. Lukash et alReview of scientific topics for Millimetron space observatory57 1199–1228 (2014)
  2. V.V. Vitkevich, Yu.P. Shitov, I.F. Malov “Concerning the Model of a Pulsar as a Rotating and Pulsating Neutron Star12 809–810 (1970)

See also: Yu.P. Shitov, V.V. Vitkevich, V.L. Ginzburg, I.D. Novikov, N.S. Kardashev, Ya.B. Zel’dovich, A.M. Cherepashchuk, V.M. Malofeev, A.V. Zasov, I.I. Zinchenko, V.V. Zheleznyakov, V.N. Lukash, S.V. Pilipenko, E.V. Mikheeva, D.V. Bisikalo

PACS: 07.87.+v, 95.55.-n, 97.10.-q, 98.62.-g, 98.80.-k, 97.60.Gb, 97.60.Jd, 97.10.Sj, 97.10.Kc

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions