Andrey Vladimirovich SmirnovAndrey Vladimirovich Smirnov
Astro Space Centre, Lebedev Physical Institute, Russian Academy of Sciences
Address: ul. Profsoyuznaya 84/32, Moscow, 117997, Russian Federation


Articles

  1. N.S. Kardashev, I.D. Novikov, V.N. Lukash et alReview of scientific topics for Millimetron space observatory57 1199–1228 (2014)

See also: I.D. Novikov, N.S. Kardashev, V.N. Lukash, S.V. Pilipenko, E.V. Mikheeva, Yu.A. Shchekinov, A.G. Doroshkevich, P.B. Ivanov, V.I. Kostenko, T.I. Larchenkova, S.F. Likhachev, V.M. Malofeev, A.M. Cherepashchuk, A.M. Sobolev, A.S. Pozanenko

PACS: 07.87.+v, 95.55.-n, 97.10.-q, 98.62.-g, 98.80.-k,

© 1918–2019 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions