Author Index

/

2018

/

JuneA

Abdrashitov G.F.
Atlukhanov M.G.
Aul’chenko V.M.

B

Belchenko Yu.I.
Bryazgin A.A.
Burdakov A.V.

D

Davydenko V.I.
Deichuli P.P.
Dranichnikov A.N.

E

Emelev I.S.
Eroshenko Yu.N.

I

Ivanov A.A.

K

Kapitonov V.A.
Kolmogorov A.V.
Kolmogorov V.V.
Kondakov A.A.
Konstantinov S.G.
Krasnov A.A.
Kuksanov N.K.
Kulipanov G.N.

P

Popov S.S.
Postupaev V.V.

S

Salimov R.A.
Sanin A.L.
Shekhtman L.I.
Shikhovtsev I.V.
Sorokin A.V.
Stupishin N.V.

T

Ten K.A.
Tolochko B.P.

Z

Zhulanov V.V.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions