Author Index

/

2016

/

AugustA

Arzhanik V.K.
Ataullakhanov F.I.

B

Baklanov P.V.
Belov P.A.
Blinnikov S.I.

D

Dolgov A.D.

E

G

Gudimchuk N.B.

K

Khoroshkov V.S.
Klenov G.I.
Kovrov A.E.
Krasilin A.A.

M

Manukovskiy K.V.
Milichko V.A.
Mukhin I.S.

N

Nadezhin D.K.
Novikov V.A.

P

Panov I.V.

S

Shalin A.S.
Simovskii C.R.

U

Ulyanov E.V.
Utrobin V.P.

V

Vinogradov A.V.
Vysotskii M.I.

Y

Yudin A.V.

Z

Zakharov P.N.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions