Author Index

/

2015

/

NovemberE

G

Gorshkov A.B.

K

Khrapko R.I.
Krasil’nikov O.M.

L

Lugovskoy A.V.

P

Pirozhkov A.S.

R

Ragozin E.N.
Razdoburdin D.N.
Ritus V.I.

S

T

Tsymbalenko V.L.

V

Vekilov Yu.Kh.

Z

Zhuravlev V.V.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions