Author Index

/

1986

/

July#

A

Aleksandrov A.P.

B

Bogolyubov N.N.
Borovik-Romanov A.S.
Bunkin F.V.

C

Cherenkov P.A.
Chirkin A.S.

F

Flerov G.N.
Frank I.M.

G

Ginzburg V.L.
Gordiets B.F.

K

Kadomtsev B.B.
Kotel’nikov V.A.
Kravtsov Yu.A.

L

Lyakhov G.A.

M

Markov M.A.

P

Panchenko V.Ya.

R

Rudenko O.V.

S

Shkunov V.V.

V

Valiev K.A.
Velikhov E.P.
Vonsovskii S.V.
Vysloukh V.A.

Y

Yakovleva T.V.

Z

Zel’dovich B.Ya.
Zel’dovich Ya.B.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions