V.V. Shkunov
Articles

  1. B.Ya. Zel’dovich, V.V. Shkunov, T.V. Yakovleva “Holograms of speckle fields29 678–702 (1986)
  2. B.Ya. Zel’dovich, N.F. Pilipetskii, V.V. Shkunov “Phase conjugation in stimulated scattering25 713–737 (1982)

Signed personalia

  1. G.P. Vyatkin, L.B. Glebov, A.E. Kaplan et alIn memory of Boris Yakovlevich Zeldovich62 941–942 (2019)

See also: A.F. Andreev, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, G.A. Mesyats, A.N. Skrinskii, L.P. Pitaevskii, E.P. Velikhov, A.M. Prokhorov, A.S. Borovik-Romanov, B.B. Kadomtsev, Zh.I. Alferov, V.A. Matveev, E.L. Feinberg, V.E. Fortov, A.P. Aleksandrov

PACS: 01.60.+q, 42.40.Ht, 42.40.Pa, 42.40.Lx, 42.70.Ln, 42.30.Ms, 03.40.Kf, 42.10.-s

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions