V.V. Shkunov
Articles

  1. B.Ya. Zel’dovich, V.V. Shkunov, T.V. Yakovleva “Holograms of speckle fields29 678–702 (1986)
  2. B.Ya. Zel’dovich, N.F. Pilipetskii, V.V. Shkunov “Phase conjugation in stimulated scattering25 713–737 (1982)

See also: B.Ya. Zel’dovich, T.V. Yakovleva, N.F. Pilipetskii, V.I. Sukhanov, Yu.N. Denisyuk

PACS: 42.40.Ht, 42.40.Pa, 42.40.Lx, 42.70.Ln, 42.30.Ms, 03.40.Kf, 42.10.-s,

© 1918–2019 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions