Author Index

/

1983

/

January



#

B

Basov N.G.
  • N.G. Basov, E.P. Velikhov, V.L. Ginzburg, B.B. Kadomtsev, L.M. Kovrizhnykh, M.L. Levin, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, Ya.B. Fainberg, E.L. Feinberg “Matvei Samsonovich Rabinovich (Obituary)26 96–97 (1983)

Belyaev S.T.

D

Doroshkevich A.G.

F

Fainberg Ya.B.
  • N.G. Basov, E.P. Velikhov, V.L. Ginzburg, B.B. Kadomtsev, L.M. Kovrizhnykh, M.L. Levin, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, Ya.B. Fainberg, E.L. Feinberg “Matvei Samsonovich Rabinovich (Obituary)26 96–97 (1983)

Feinberg E.L.
Fomin I.A.

G

Ginzburg V.L.

K

Kadomtsev B.B.
  • N.G. Basov, E.P. Velikhov, V.L. Ginzburg, B.B. Kadomtsev, L.M. Kovrizhnykh, M.L. Levin, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, Ya.B. Fainberg, E.L. Feinberg “Matvei Samsonovich Rabinovich (Obituary)26 96–97 (1983)

Kovrizhnykh L.M.
  • N.G. Basov, E.P. Velikhov, V.L. Ginzburg, B.B. Kadomtsev, L.M. Kovrizhnykh, M.L. Levin, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, Ya.B. Fainberg, E.L. Feinberg “Matvei Samsonovich Rabinovich (Obituary)26 96–97 (1983)

L

Levin M.L.
  • N.G. Basov, E.P. Velikhov, V.L. Ginzburg, B.B. Kadomtsev, L.M. Kovrizhnykh, M.L. Levin, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, Ya.B. Fainberg, E.L. Feinberg “Matvei Samsonovich Rabinovich (Obituary)26 96–97 (1983)

Likharev K.K.

M

Mamaev A.V.
Man’ko V.I.

P

Prokhorov A.M.
  • N.G. Basov, E.P. Velikhov, V.L. Ginzburg, B.B. Kadomtsev, L.M. Kovrizhnykh, M.L. Levin, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, Ya.B. Fainberg, E.L. Feinberg “Matvei Samsonovich Rabinovich (Obituary)26 96–97 (1983)

R

Rau E.I.

S

Sagdeev R.Z.
  • N.G. Basov, E.P. Velikhov, V.L. Ginzburg, B.B. Kadomtsev, L.M. Kovrizhnykh, M.L. Levin, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, Ya.B. Fainberg, E.L. Feinberg “Matvei Samsonovich Rabinovich (Obituary)26 96–97 (1983)

Sasov A.Yu.
Shandarin S.F.
Smirnov B.M.
Spivak G.V.

V

Velikhov E.P.
  • N.G. Basov, E.P. Velikhov, V.L. Ginzburg, B.B. Kadomtsev, L.M. Kovrizhnykh, M.L. Levin, A.M. Prokhorov, R.Z. Sagdeev, Ya.B. Fainberg, E.L. Feinberg “Matvei Samsonovich Rabinovich (Obituary)26 96–97 (1983)

Z

Zel’dovich Ya.B.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions