Author Index

/

1980

/

JulyA

B

Babkin A.V.
Bulaevskii L.N.
Buzdin A.I.

C

Charakhch’yan A.N.
Chudakov A.E.

D

Danilyan G.V.
Dobrotin N.A.
Dol’nik V.R.
Dzhelepov V.P.

G

Galeev A.A.
Gorshkov V.G.
Grigorov N.L.

I

K

Keshishev K.O.
Khristiansen G.B.
Kislik M.D.
Kolyuka Yu.F.
Kotel’nikov V.A.
Krasnosel’skikh V.V.

L

Landau I.L.
Lominadze D.G.

M

Machabeli G.Z.
Mikhailovskii A.B.

O

Ochelkov Yu.P.
Osip’yan Yu.A.

P

Parshin A.Ya.
Petrov G.M.
Petrov V.A.
Ponomarev L.I.

S

Sandomirskii V.B.

T

Tikhonov V.F.
Tsendin L.D.
Tverskoi B.A.

U

Usov V.V.

V

Volkov V.A.

Z

Zhilinskii A.P.
© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions