V.Yu. ZaitsevFederal Research Center Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences
Address: ul. Ulyanova 46, Nizhny Novgorod, 603000, Russian Federation
Website:


See also: V.I. Talanov, V.E. Nazarov, V.L. Ginzburg, I.B. Esipov, G.A. Smolenskii, G.A. Askar’yan, V.L. Preobrazhenskii, S.A. Rybak, A.N. Serebryanyi, A.V. Gurevich, Yu.V. Kopaev, E.L. Feinberg, O.V. Rudenko, V.S. Troitskii, M.I. Kaganov

PACS: 62.65.+k, 62.20.Mk, 43.25.+y, 01.10.Fv

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions