V.E. NazarovFederal Research Center Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences
Address: ul. Ulyanova 46, Nizhny Novgorod, 603000, Russian Federation
Website:


See also: V.I. Talanov, V.Yu. Zaitsev, V.L. Ginzburg, I.B. Esipov, S.A. Rybak, G.A. Askar’yan, V.L. Preobrazhenskii, A.V. Gurevich, A.N. Serebryanyi, G.A. Smolenskii, O.V. Rudenko, Yu.V. Kopaev, E.L. Feinberg, M.I. Kaganov, A.K. Murtazaev

PACS: 01.10.Fv, 43.25.+y, 62.20.Mk, 62.65.+k

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions