V.A. Belyakov
Articles

  1. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko “Polarization phenomena in x-ray optics32 697–719 (1989)
  2. V.A. Belyakov “Mössbauer filtration of synchrotron radiation30 331–340 (1987)
  3. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko “The blue phase of liquid crystals28 535–562 (1985)
  4. V.A. Belyakov, V.E. Dmitrienko, V.P. Orlov “Optics of cholesteric liquid crystals22 64–88 (1979)
  5. V.A. Belyakov “Diffraction of Mössbauer gamma rays in crystals18 267–291 (1975)
  6. V.A. Belyakov, Yu.M. Aivazyan “Direct determination of the magnetic structure of crystals with the aid of the Mössbauer effect12 302–304 (1969)

See also: V.E. Dmitrienko, Yu.M. Aivazyan, V.P. Orlov, E.I. Kats, L.M. Blinov, Yu.A. Izyumov, V.V. Lider, G.A. Smolenskii, S.V. Vonsovskii, G.V. Spivak, O.P. Pavlyuchenko, G.S. Chilaya

PACS: 76.80.+y, 75.25.+z, 41.50.+h, 07.85.-m, 42.79.Ci, 61.30.Mp, 64.70.Md, 78.20.Fm, 61.30.Cz, 78.20.Bh, 78.20.Dj, 61.30.Eb, 76.80.

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions