Issues

 / 

2024

 / 

April

  

From the history of physics


Zeldovich's spin physics (on the 110th anniversary of the birth of Yakov Borisovich Zeldovich)

  a, b, c
a Semenov Federal Research Center for Chemical Physics, Russian Academy of Sciences, ul. Kosygina, 4, Moscow, 119991, Russian Federation
b Osipyan Institute of Solid State Physics, Russian Academy of Sciences, Akademika Osip'yana str. 2, Chernogolovka, Moscow Region, 142432, Russian Federation
c Lomonosov Moscow State University, Vorobevy Gory, Moscow, 119991, Russian Federation

We discuss Zeldovich's work in, ideas on, and findings in the physics of atomic—molecular magnetism and spectroscopy, the physics of angular momentum of electrons and nuclei, spin physics, and the physics of isotopes.

Fulltext pdf (1.3 MB)
Fulltext is also available at DOI: 10.3367/UFNe.2024.03.039668
Keywords: nuclear spin, magnetic moments, magnetic isotopes, magnetic isotope effect, isotope fractionation, chemical masers
PACS: 01.65.+g, 72.20.Fr, 75.40.Gb, 82.50.−m (all)
DOI: 10.3367/UFNe.2024.03.039668
URL: https://ufn.ru/en/articles/2024/4/c/
Citation: Buchachenko A L "Zeldovich's spin physics (on the 110th anniversary of the birth of Yakov Borisovich Zeldovich)" Phys. Usp. 67 343–346 (2024)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

26th, March 2024

Оригинал: Бучаченко А Л «Спиновая физика Зельдовича (к 110-летию со дня рождения Якова Борисовича Зельдовича)» УФН 194 365–368 (2024); DOI: 10.3367/UFNr.2024.03.039668

Ya.B. Zel’dovich is author of Physics-Uspekhi

References (24) ↓ Similar articles (20)

 1. "From the Editorial Board" Phys. Usp. 57 213 (2014); "Ot redaktsionnoi kollegii" Usp. Fiz. Nauk 184 225 (2014)
 2. Ponomarev L I "Ya B Zeldovich and nuclear power" Phys. Usp. 57 215 (2014); Ponomarev L I "Ya.B. Zeldovich i yadernaya energetika" Usp. Fiz. Nauk 184 227 (2014)
 3. Fortov V E, Lomonosov I V "Ya B Zeldovich and equation of state problems for matter under extreme conditions" Phys. Usp. 57 219 (2014); Fortov V E, Lomonosov I V "Ya.B. Zeldovich i problemy uravnenii sostoyaniya veshchestva v ekstremal’nykh usloviyakh" Usp. Fiz. Nauk 184 231 (2014)
 4. Ivanov M F, Kiverin A D, Klumov B A, Fortov V E "From combustion and detonation to nitrogen oxides" Phys. Usp. 57 234 (2014); Ivanov M F, Kiverin A D, Klumov B A, Fortov V E "Ot goreniya i detonatsii k okislam azota" Usp. Fiz. Nauk 184 247 (2014)
 5. Barenblatt G I, Chorin A J, Prostokishin V M "Turbulent flows at very large Reynolds numbers: new lessons learned" Phys. Usp. 57 250 (2014); Barenblatt G I, Chorin A J, Prostokishin V M "Turbulentnye techeniya pri ochen’ bol’shikh chislakh Reynoldsa: uroki novykh issledovanii" Usp. Fiz. Nauk 184 265 (2014)
 6. Popov V S, Karnakov B M "Hydrogen atom in a strong magnetic field" Phys. Usp. 57 257 (2014); Popov V S, Karnakov B M "Atom vodoroda v sil’nom magnitnom pole" Usp. Fiz. Nauk 184 273 (2014)
 7. Sokoloff D D, Stepanov R A, Frick P G "Dynamo: from an astrophysical model to laboratory experiments" Phys. Usp. 57 292 (2014); Sokoloff D D, Stepanov R A, Frick P G "Dinamo: na puti ot astrofizicheskikh modelei k laboratornomu eksperimentu" Usp. Fiz. Nauk 184 313 (2014)
 8. Vikhlinin A A, Kravtsov A V, Markevich M L, Sunyaev R A, Churazov E M "Clusters of galaxies" Phys. Usp. 57 317 (2014); Vikhlinin A A, Kravtsov A V, Markevich M L, Sunyaev R A, Churazov E "Skoplenie galaktik" Usp. Fiz. Nauk 184 339 (2014)
 9. Scheel M A, Thorne K S "Geometrodynamics: the nonlinear dynamics of curved spacetime" Phys. Usp. 57 342 (2014); Scheel M A, Thorne K S "Geometrodinamika: nelineinaya dinamika iskrivlennogo prostranstva-vremeni" Usp. Fiz. Nauk 184 367 (2014)
 10. Novikov I D, Shatskii A A, Alexeyev S O, Tret’yakova D A "Ya B Zeldovich’s ideas and modern Brans—Dicke cosmology" Phys. Usp. 57 352 (2014); Novikov I D, Shatskii A A, Alexeyev S O, Tret’yakova D A "Idei Ya.B. Zeldovicha i sovremennaya kosmologiya Bransa—Dicke" Usp. Fiz. Nauk 184 379 (2014)
 11. Cherepashchuk A M "Black holes in binary stellar systems and galactic nuclei" Phys. Usp. 57 359 (2014); Cherepashchuk A M "Chernye dyry v dvoinykh zvezdnykh sistemakh i yadrakh galaktik" Usp. Fiz. Nauk 184 387 (2014)
 12. Gilfanov M R, Sunyaev R A "Radiation-dominated boundary layer between an accretion disc and the surface of a neutron star: theory and observations" Phys. Usp. 57 377 (2014); Gilfanov M R, Sunyaev R A "Radiatsionno-dominirovannyi pogranichnyi sloi mezhdu akkretsionnym diskom i poverkhnost’yu neitronnoi zvezdy: teoriya i nablyudeniya" Usp. Fiz. Nauk 184 409 (2014)
 13. Kurt V G, Shakhvorostova N N "CMB spectral distortions during the recombination of the primeval plasma in the early Universe" Phys. Usp. 57 389 (2014); Kurt V G, Shakhvorostova N N "Iskazheniya spektra reliktovogo izlucheniya pri rekombinatsii pervichnoi plazmy v rannei Vselennoi" Usp. Fiz. Nauk 184 423 (2014)
 14. Shakura N I "Academician Zeldovich and the foundations of disk accretion" Phys. Usp. 57 407 (2014); Shakura N I "Akademik Ya.B. Zeldovich i osnovaniya diskovoi akkretsii" Usp. Fiz. Nauk 184 445 (2014)
 15. Popov V S ""The host of heaven is far..." (my recollections of Ya B Zeldovich)" Phys. Usp. 57 413 (2014); Popov V S ""Dalek astral’nyi lad..." (vospominaniya o Ya.B. Zeldoviche)" Usp. Fiz. Nauk 184 451 (2014)
 16. Eroshenko Yu N "Physics news on the Internet: April 2024" Phys. Usp. 67 427 (2024); Eroshenko Yu N "Novosti fiziki v seti Internet: aprel’ 2024" Usp. Fiz. Nauk 194 454 (2024)
 17. Zel’dovich Ya B, Sobel’man I I "Optical excitation of isotopes that are selective in nuclear spin" JETP Lett. 21 168 (1975); Zel’dovich Ya B, Sobel’man I I "Opticheskoe vozbuzhdenie izotopov, selektivnoe po yadernomu spinu" Pis’ma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 21 368 (1975)
 18. Zel’dovich Ya B, Maksimov L A "Gas diffusion: Its dependence on nuclear spin" Sov. Phys. JETP 43 39 (1976); Zel’dovich Ya B, Maksimov L A "Diffuziya gaza — zavisimost’ ot yadernogo spina" Zh. Eksp. Teor. Fiz. 70 76 (1976)
 19. Buchachenko A L Kvantovoe Elektrichestvo Atomov I Molekul (Quantum Electricity Of Atoms And Molecules, Library of the Physics and Mathematics School) (Moscow: Knizhnyi Dom Universitet, 2022)
 20. Buchachenko A L, Frankevich E L Chemical Generation And Reception Of Radio- And Microwaves (New York: VCH, 1994)
 21. Buchachenko A L "Mass-independent isotope effects" J. Phys. Chem. B 117 2231 (2013)
 22. Buchachenko A L Magnetic Isotope Effect In Chemistry And Biochemistry (New York: Nova Science Publ., 2009)
 23. Buchachenko A L Magnetic Effects Across Biochemistry, Molecular Biology And Environmental Chemistry. Genes, Brain And Cancer Under Magnetic Control (London: Elsevier, Academic Press, 2023)
 24. Zel’dovich Ya B, Buchachenko A L, Frankevich E L "Magnetic-spin effects in chemistry and molecular physics" Sov. Phys. Usp. 31 385 (1988); Zel’dovich Ya B, Buchachenko A L, Frankevich E "Magnitno-spinovye effekty v khimii i molekulyarnoi fizike" Usp. Fiz. Nauk 155 3 (1988)

© 1918–2024 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions