Issues

 / 

2015

 / 

January

  

Reviews of topical problems


Structure and properties of particulate-filled polymer nanocomposites


Kabardino-Balkarian State University, ul. Chernyshevskogo 173, Nalchik, 360004, Russian Federation

Some properties of particulate-filled polymer nanocomposites including structural features are reviewed. Novel effects found in these materials, such as nanoadhesion, reinforcement mechanisms, etc., are discussed. A structural analysis is performed using a fractal analysis procedure and the cluster model of the structure of a polymer in an amorphous state. The application prospects of these materials are examined in comparison with other polymer nanocomposites.

Fulltext is available at IOP
Keywords: polymer, nanocomposite, disperse nanoparticles, structure, aggregation, interfacial adhesion, nanoadhesion, fractal analysis, percolation, reinforcement degree, yielding, failure, microhardness
PACS: 61.43.Hv, 61.46.Df, 62.20.de, 62.23.Pq (all)
DOI: 10.3367/UFNe.0185.201501c.0035
URL: https://ufn.ru/en/articles/2015/1/c/
Citation: Kozlov G V "Structure and properties of particulate-filled polymer nanocomposites" Phys. Usp. 58 33–60 (2015)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Received: 21st, April 2014, revised: 16th, June 2014, 24th, June 2014

Оригинал: Козлов Г В «Структура и свойства дисперсно-наполненных полимерных нанокомпозитов» УФН 185 35–64 (2015); DOI: 10.3367/UFNr.0185.201501c.0035

References (170) ↓ Cited by (23) Similar articles (20)

 1. Poole C P (Jr.), Owens F J Introduction To Nanotechnology (Hoboken, NJ: J. Wiley, 2003); Pul Ch, Ouens F Nanotekhnologii (M.: Tekhnosfera, 2004)
 2. Sheng N et al. Polymer 45 487 (2004)
 3. Malamatov A Kh, Kozlov G V, Mikitaev M A Mekhanizmy Uprochneniya Polimernykh Nanokompozitov (M.: RKhTU, 2006)
 4. Mikitaev A K, Kozlov G V, Zaikov G E Polimernye Nanokompozity: Mnogoobrazie Strukturnykh Form i Prilozhenii (M.: Nauka, 2009); Mikitaev A, Kozlov G, Zaikov G Polymer Nanocomposites: Variety Of Structural Forms And Applications (New York: Nova Sci. Publ., 2008)
 5. Kozlov G V, Yanovskii Yu G, Karnet Yu N Fiziko-mekhanicheskie Svoistva Nanostrukturirovannykh Polimernykh Kompozitov v Ramkakh Fraktal’nogo i Mul’tifraktal’nogo Opisanii (M.: OneBook, 2013)
 6. Kozlov G V, Mikitaev A K Structure And Properties Of Nanocomposites Polymer/Organoclay (Saarbrücken: LAP Lambert Acad. Publ., 2013)
 7. Thostenson E T, Li C, Chou T-W Composit. Sci. Technol. 65 491 (2005)
 8. Moniruzzaman M, Winey K I Macromolecules 39 5194 (2006)
 9. Eletskii A V Usp. Fiz. Nauk 177 233 (2007); Eletskii A V Phys. Usp. 50 225 (2007)
 10. Paul D R, Robenson L M Polymer 49 3187 (2008)
 11. Okhlopkova A A, Vinogradova A V, Pinchuk L S Plastiki, Napolnennye Ul’tradispersnymi Neorganicheskimi Soedineniyami (Gomel’: Izd-vo IMMS NANB, 1999)
 12. Agag T, Koga T, Takeichi T Polymer 42 3399 (2001)
 13. Park J H, Jana S C Polymer 44 2091 (2003)
 14. Kotsilkova R (Ed.) Thermoset Nanocomposites For Engineering Applications (Ed. R Kotsilkova) (Shropshire: Smithers Rapra Technology Limited, 2007)
 15. Mancini L H, Esposito C L (Eds) Nanocomposites: Preparation, Properties And Performance (New York: Nova Science Publ., 2008)
 16. Šupová M, Martynková G S, Barabaszová K Sci. Adv. Mater. 3 1 (2011)
 17. Mittal V (Ed.) Modeling And Prediction Of Polymer Nanocomposite Properties (Weinheim: Wiley-VCH, 2013)
 18. Lipatov Yu S Mezhfaznye Yavleniya v Polimerakh (Kiev: Naukova dumka, 1980)
 19. Knunyants N N i dr. Mekhanika Kompozitnykh Materialov 22 231 (1986)
 20. Kozlov G V, Yanovskii Yu G, Lipatov Yu S Mekhanika Kompozitsionnykh Materialov Konstruktsii 8 111 (2002); Kozlov G V, Yanovsky Yu G, Lipatov Yu S Composite Mech. Design 8 111 (2001)
 21. Kozlov G V, Yanovskii Yu G, Lipatov Yu S Mekhanika Kompozitsionnykh Materialov Konstruktsii 9 398 (2003); Kozlov G V, Yanovsky Yu G, Lipatov Yu S Composite Mech. Design 9 398 (2003)
 22. Afashagova Z Kh i dr. Materialy Vtorogo mezhdunar. mezhdistsiplinarnogo simpoziuma "Fizika nizkorazmernykh sistem i poverkhnostei" (Rostov-na-Donu: SKNTs VSh YuFU APSN, 2010) p. 122
 23. Kozlov G V, Lipatov Yu S Mekhanika Kompozitnykh Materialov 40 827 (2004)
 24. Kozlov G V, Yanovskii Yu G, Karnet Yu N Struktura i Svoistva Dispersno-napolnennykh Polimernykh Kompozitov: Fraktal’nyi Analiz (M.: Al’yanstransatom, 2008)
 25. Kozlov G V, Yanovskii Yu G, Zaikov G E Structure And Properties Of Particulate-Filled Polymer Composites: The Fractal Analysis (New York: Nova Science Publ., 2010)
 26. Kozlov G V, Yanovsky Yu G, Zaikov G E Synergetics And Fractal Analysis Of Polymer Composites Filled With Short Fibers (New York: Nova Science Publ., 2011)
 27. Kubat J, Rigdahl M, Welander M J. Appl. Polymer Sci. 39 1527 (1990)
 28. Kozlov G V, Lipatov Yu S Voprosy Khimii Khimicheskoi Tekhnologii (3) 65 (2002)
 29. Kozlov G V, Lipatov Yu S Composite Interfaces 9 509 (2002)
 30. Burya A I, Kozlov G V Sinergetika i Fraktal’nyi Analiz Polimernykh Kompozitov, Napolnennykh Korotkimi Voloknami (Dnepropetrovsk: Porogi, 2008)
 31. Malamatov A Kh, Kozlov G V, Mikitaev A K Polikondensatsionnye Reaktsii i Polimery (Nal’chik: KBGU, 2007) p. 134
 32. Kozlov G V, Burya A I, Lipatov Yu S Kompozitnye Materialy (1) 3 (2007)
 33. Kozlov G V Mekhanika Kompozitsionnykh Materialov Konstruktsii 13 479 (2007)
 34. Kozlov G V et al. Handbook Of High- And Low-Molecular Compounds (Ed. M O W Richardson) (New York: Nova Science Publ., 2008) p. 236
 35. Burya A I i dr. Materialy. Tekhnologii. Instrumenty 14 35 (2009)
 36. Holliday L, Robinson J D Polymer Engineering Composites (Ed. M O W Richardson) (London: Applied Science Publ., 1977) p. 263; Khollidei L, Robinson Dzh Promyshlennye Polimernye Kompozitsionnye Materialy (Pod red. M Richardsona) (M.: Khimiya, 1980) p. 241
 37. Tanaka K, Nagamura T Mater. Intern.Conf. on Polymer and Advanced Materials, POLYMEX-2006 Sec. 1 (Mexico: Huatulko, 2006) p. 51
 38. Andrievskii R A Ross. Khim. Zhurn. 46 (5) 50 (2002)
 39. Wu S Polymer Interface And Adhesion (New York: M. Dekker, 1982)
 40. Lomakin S M, Zaikov G E Vysokomolek. Soed. B 47 104 (2005); Lomakin S M, Zaikov G E Polymer Sci. B 47 9 (2005)
 41. Kozlov G V, Afashagova Z Kh, Burya A I Nano- Mikrosistemnaya Tekhnika (3) 45 (2008)
 42. Avnir D, Farin D, Pfeifer P Nature 308 261 (1984)
 43. Farin D et al. Langmuir 1 399 (1985)
 44. Stanley H E et al. Phys. Rev. Lett. 53 1706 (1984)
 45. Meakin P et al. Phys. Rev. A 32 2364 (1985)
 46. Pfeifer P, Avnir D J. Chem. Phys. 79 3558 (1983)
 47. Van Damme H et al. J. Chem Phys. 85 616 (1986)
 48. Kozlov G V i dr. Voprosy Khim. Khim. Tekhnol. (3) 118 (2005)
 49. Kozlov G V, Novikov V U, Lipatov Yu S Materialovedenie (8) 21 (2000)
 50. Kozlov G V, Afashagova Z Kh, Zaikov G E Khim. Fizika Mezoskopiya 10 181 (2008)
 51. Kozlov G V, Afashagova Z Kh, Zaikov G E Vestnik MITKhT 4 (3) 89 (2009)
 52. Yakubov T S Dokl. Akad. Nauk SSSR 303 425 (1988)
 53. Kozlov G V Materialy 8-go Mezhdunar. simpozium "Poryadok, besporyadok i svoistva oksidov", Sochi, 2005 p. 208
 54. Kozlov G V, Burya A I, Lipatov Yu S II Mezhdunar. nauchn.-tekhn. konf. "Analiticheskie i chislennye metody modelirovaniya estestvennonauchnykh i sotsial’nykh problem" (Penza: PGU, 2007) p. 79
 55. Kozlov G V Mekhanika Kompozitsionnykh Materialov Konstruktsii 12 99 (2006)
 56. Bobryshev A N Sinergetika Kompozitnykh Materialov (Lipetsk: NPO ORIUS, 1994)
 57. Dickie R A Polymer Blends Vol. 1 (Eds D R Paul, S Newman) (New York: Academic Press, 1978) p. 353; Diki R Polimernye Smesi Vol. 1 (Pod red. D Pola, S N’yumena) (M.: Mir, 1978) p. 397
 58. Kozlov G V Dopovidi NAN Ukraïni (7) 148 (2006)
 59. Kozlov G V Nanotekhnika (1) 81 (2008)
 60. Mikitaev A K Plasticheskie Massy (12) 45 (2004)
 61. Lazorenko M V Kauchuk Rezina (11) 17 (1988)
 62. Kozlov G V, Yanovskii Yu G, Zaikov G E Polymer Yearbook-2011. Polymers, Composites And Nanocomposites (Eds G Zaikov, C Sirghie, R Kozlowski) (New York: Nova Science Publ., 2011) p. 218
 63. Korneev Yu V Kauchuk Rezina (6) 18 (2008)
 64. Hentschel H G E, Deutch J M Phys. Rev. A 29 1609(R) (1984)
 65. Kozlov G V, Novikov V U Usp. Fiz. Nauk 171 717 (2001); Kozlov G V, Novikov V U Phys. Usp. 44 681 (2001)
 66. Wu S J. Polymer Sci. B 27 723 (1989)
 67. Aharoni S M Macromolecules 16 1722 (1983)
 68. Budtov V P Fizicheskaya Khimiya Rastvorov Polimerov (SPb.: Khimiya, 1992)
 69. Kozlov G V, Yanovskii Yu G, Karnet Yu N Mekhanika Kompozitsionnykh Materialov Konstruktsii 11 446 (2005)
 70. Novikov V U, Kozlov G V, Bur’yan O Yu Mekhanika Kompozitnykh Materialov 36 3 (2000)
 71. Lipatov Yu S Fizicheskaya Khimiya Napolnennykh Polimerov (M.: Khimiya, 1977); Lipatov Yu S Physical Chemistry Of Filled Polymers (Shrewsbury: Rubber and Plastics Res. Associat. of Great Britain, 1979)
 72. Bartenev G M, Zelenev Yu V Fizika i Mekhanika Polimerov (M.: Vysshaya shkola, 1983)
 73. Kozlov G V, Mikitaev A K Mekhanika Kompozitsionnykh Materialov Konstruktsii 2 144 (1996)
 74. Kozlov G V, Yanovskii Yu G, Mikitaev A K Mekhanika Kompozitnykh Materialov 34 539 (1998)
 75. Balankin A S Sinergetika Deformiruemogo Tela (M.: Izd-vo Ministerstva oborony SSSR, 1991)
 76. Hornbogen E Int. Mater. Rev. 34 277 (1989)
 77. Pfeifer P Appl. Surf. Sci. 18 146 (1984)
 78. Avnir D, Farin D, Pfeifer P J. Colloid Interface Sci. 103 112 (1985)
 79. Kozlov G V, Mikitaev A K Nanotekhnologii. Nauka Proizvodstvo (4) 57 (2011)
 80. Ishikawa K J. Mater. Sci. Lett. 9 400 (1990)
 81. Ivanova V S Sinergetika i Fraktaly v Materialovedenii (M.: Nauka, 1994)
 82. Vstovskii G V, Kolmakov L G, Terent’ev V F Metally (4) 164 (1993)
 83. Hansen J P, Skjeitorp A T Phys. Rev. B 38 2635 (1988)
 84. Pfeifer P, Avnir D, Farin D J. Stat. Phys. 36 699 (1984)
 85. Osman A M, Atallah A, Suter U W Polymer 45 1177 (2004)
 86. Xie X-L et al. Polymer 45 6665 (2004)
 87. Yang K et al. Mater. Lett. 60 805 (2006)
 88. Kozlov G V i dr. Mekhanika Kompozitsionnykh Materialov Konstruktsii 15 137 (2009)
 89. Kozlov G V i dr. Naukoemkie Tekhnologii 12 (3) 17 (2011)
 90. Tugov I I, Shaulov A Yu Vysokomolek. Soed. B 32 527 (1990)
 91. Sumita M et al. J. Mater. Sci. 18 1758 (1983)
 92. Honeycombe R W K The Plastic Deformation Of Metals (London: Edward Arnold, 1968); Khonikomb R Plasticheskaya Deformatsiya Metallov (M.: Mir, 1972)
 93. Kozlov G V, Sanditov D S Angarmonicheskie Effekty i Fiziko-mekhanicheskie Svoistva Polimerov (Novosibirsk: Nauka, 1994)
 94. Kozlov G V, Ovcharenko E N, Mikitaev A K Struktura Amorfnogo Sostoyaniya Polimerov (M.: Izd-vo RKhTU im. D.I. Mendeleeva, 2009)
 95. Piggott M R, Leidner J J. Appl. Polymer. Sci. 18 1619 (1974)
 96. Ahmed S, Jones F R J. Mater. Sci. 25 4933 (1990)
 97. Edwards D C J. Mater. Sci. 25 4175 (1990)
 98. Afashagova Z Kh i dr. Materialovedenie (9) 10 (2007)
 99. Kozlov G V, Grineva L G IX Mezhdunar. nauchn.-tekhn. konf. "Materialy i tekhnologii XXI veka" (Penza: PGU, 2011) p. 12
 100. Counto U J Mag. Concr. Res. 16 129 (1964)
 101. Kozlov G V, Shoranova L O, Mikitaev A K VI Mezhdunar. nauchn.-tekhn. konf. "Problemy issledovaniya i proektirovaniya mashin" (Penza: PGU, 2010) p. 96
 102. Kalinchev E L, Sakovtseva M B Svoistva i Pererabotka Termoplastov (L.: Khimiya, 1983)
 103. Wu S-H et al. Mater. Lett. 49 327 (2001)
 104. Sultonov N Zh, Mikitaev A K, v Mater. VI Mezhdunar. nauchn.-prakt. konf. "Novye polimernye kompozitsionnye materialy" (Nal’chik: KBGU, 2010) p. 392
 105. Bashorov M T, Kozlov G V, Mikitaev A K Nanostruktury i Svoistva Amorfnykh Stekloobraznykh Polimerov (M.: Izd-vo RKhTU im. D.I. Mendeleeva, 2010)
 106. Kozlov G V, Mikitaev A K Polymers As Natural Nanocomposites: Unrealized Potential (Saarbrücken: Lambert Acad. Publ., 2011)
 107. Kozlov G V i dr. Izv. Kabardino-Balkarskogo Gos. Un-ta (4) 443 (2011)
 108. Aharoni S M Macromolecules 18 2624 (1985)
 109. Magomedov G M, Kozlov G V Sintez, Struktura i Svoistva Setchatykh Polimerov i Nanokompozitov na Ikh Osnove (M.: Akademiya Estestvoznaniya, 2010)
 110. Magomedov G M, Kozlov G V, Zaikov G E Structure And Properties Of Cross-Linked Polymers (Shawbury: Smithers Group Co., 2011)
 111. Bashorov M T et al. Handbook Of Codensed Phase Chemistry (Eds G Zaikov, V Kablov) (New York: Nova Science Publ., 2010) p. 33
 112. Family F J. Stat. Phys. 36 881 (1984)
 113. Kozlov G V i dr. Pis’ma ZhTF 22 (16) 31 (1996); Kozlov G V et al. Tech Phys. Lett. 22 657 (1996)
 114. Narisava I Prochnost’ Polimernykh Materialov (M.: Khimiya, 1987)
 115. Brown N Mater. Sci. Eng. 8 69 (1971)
 116. Kozlov G V i dr. Naukoemkie Tekhnologii (12) 32 (2011)
 117. Balankin A S, Bugrimov A L Vysokomolek. Soed. A 34 135 (1992)
 118. Balankin A S i dr. Dokl. Akad. Nauk SSSR 326 463 (1992)
 119. Leidner J, Woodhams R T J. Appl. Polymer Sci. 18 1639 (1974)
 120. Phillips D, Harris B Polymer Engineering Composites (Ed. M O W Richardson) (London: Applied Science Publ., 1977) p. 45; Filips D, Kharris B Promyshlennye Polimernye Kompozitsionnye Materialy (Pod red. M O V Richardson) (M.: Khimiya, 1980) p. 50
 121. Tanniru M, Misra R D K Mater. Sci. Eng. A 405 178 (2005)
 122. Kozlov G V Nanotekhnika (2) 33 (2008)
 123. Zaikov G E et al. J. Appl. Polymer Sci. 111 2621 (2009)
 124. Afashagova Z Kh, Kozlov G V, Malamatov A Kh Mezhdunar. Zhurn. Priklad. Fundament. Issled. (3) 38 (2009)
 125. Kozlov G V, Serdyuk V D, Dolbin I V Materialovedenie (12) 2 (2000)
 126. Deshmane C, Yuan Q, Misra R D K Mater. Sci. Eng. A 452 - 453 592 (2007)
 127. Bucknall C B Toughened Plastics (London: Applied Science Publ., 1977); Baknell K B Udaroprochnye Plastiki (L.: Khimiya, 1981)
 128. Bartenev G M, Frenkel’ S Ya Fizika Polimerov (L.: Khimiya, 1990)
 129. Kozlov G V, Misra R D K, Afashagova Z Kh Nanotekhnika (2) 71 (2009)
 130. Kozlov G V et al. Chem. Chem. Technol. 5 289 (2011)
 131. Kuzeev I R i dr. Slozhnye Sistemy v Prirode i Tekhnike (Ufa: Izd-vo UGNTU, 1997)
 132. Kausch H H Polymer Fracture (Berlin: Springer-Verlag, 1978); Kaush G Razrushenie Polimerov (M.: Mir, 1981)
 133. Afashagova Z Kh i dr. Mater. Khar’kovskoi nanotekhnologicheskoi assamblei (Khar’kov: KhGU, 2007) p. 204
 134. Kozlov G V, Zaikov G E Fractals And Local Order In Polymeric Materials (Eds G Kozlov, G Zaikov) (New York: Nova Science Publ., 2001) p. 55
 135. Balta-Calleja F J, Kilian H G Colloid Polymer Sci. 266 29 (1988)
 136. Balta-Calleja F J et al. Colloid Polymer Sci. 268 440 (1990)
 137. Aloev V Z, Kozlov G V Fizika Orientatsionnykh Yavlenii v Polimernykh Materialakh (Nal’chik: Poligrafservis i T, 2002)
 138. Perry A J, Rowcliffe L J J. Mater. Sci. Lett. 8 904 (1973)
 139. Sanditov D S, Bartenev G M Fizicheskie Svoistva Neuporyadochennykh Struktur (Novosibirsk: Nauka, 1982)
 140. Kohlstedt D L J. Mater. Sci. 8 777 (1973)
 141. Kozlov G V i dr. Fiziko-khimicheskaya Mekhanika Materialov 36 98 (2000)
 142. Afashagova Z Kh i dr. Kompozitnye Materialy (3) 22 (2009)
 143. Suwanprateeb J Composites A 31 353 (2000)
 144. Zebarjiad S M, Sajjadi S A Mater. Sci. Eng. A 475 365 (2008)
 145. Tabor D The Hardness Of Metals (New York: Oxford Univ. Press, 1951)
 146. Afashagova Z Kh i dr. Teoret. Osnovy Khim. Tekhnol. 41 699 (2007); Afashagova Z Kh et al. Theor. Found. Chem. Eng. 41 896 (2007)
 147. Aphashagova Z Kh et al. J. Balkan Tribologic Assoc. 13 367 (2007)
 148. Kozlov G V i dr. Perspektivnye Materialy (3) 65 (2009)
 149. Maxwell D, Young R J, Kinloch A J J. Mater. Sci. Lett. 3 9 (1984)
 150. Stanley H Fractals In Physics (Eds L Pietronero, E Tosatti) (Amsterdam: North-Holland, 1986); Stenli Kh Fraktaly v Fizike (Red. L P’etronero, D Tozatti) (M.: Mir, 1988) p. 463
 151. Zeebland H Polymer Engineering Composites (Ed. M O W Richardson) (London: Applied Science Publ., 1977); Ziblend Kh Promyshlennye Polimernye Kompozitsionnye Materialy (Red. M O V Richardson) (M.: Khimiya, 1980) p. 284
 152. Kolzov G V, Burya A I, Dolbin I V J. Eng. Thermophys. 13 129 (2005)
 153. Kolzov G V et al. J. Appl. Polymer Sci. 100 3828 (2006)
 154. Tovmasyan Yu M, Topolkaraev V A, Berlin Al Al Vysokomolek. Soed. A 28 1162 (1986)
 155. Burya A I, Chigvintseva O P, Suchilina-Sokolenko S P Poliakrilaty. Sintez, Svoistva, Kompozitsionnye Materialy (Dnepropetrovsk: Nauka i prosveshchenie, 2001)
 156. Kolzov G V, Tlenkopachev M A, Zaikov G E Abstracts of 11th Internat. Conf. on Frontiers of Polymers and Advanced Materials (Pretoria: South Africa, 2011) p. 161
 157. Kolzov G V et al. Unique Properties Of Polymers And Composites: Pure And Applied Science (Eds Yu Bubnov et al.) (New York: Nova Science Publ., 2011) p. 268
 158. Mills N J J. Appl. Polymer Sci. 15 2791 (1971)
 159. Gol’dshtein R V, Mosolov A B Dokl. Ross. Akad. Nauk 324 576 (1992)
 160. Kozlov G V, Zhirikova Z M, Aloev V Z Nanotekhnologii. Nauka Proizvodstvo (4) 87 (2011)
 161. Kolzov G V, Zaikov G E J. Characteriz. Develop. Novel Mater. 2 13 (2010)
 162. Kolzov G V, Yanovskii Yu G, Zaikov G E Chem. Chem. Technol. 5 289 (2011)
 163. Pernyeszi T, Dekany I Colloid Polymer Sci. 281 73 (2003)
 164. Mikitaev A K, Kozlov G V Fraktal’naya Mekhanika Polimernykh Materialov (Nal’chik: Izd-vo KBGU, 2008)
 165. Feder J Fractals (New York: Plenum Press, 1988); Feder E Fraktaly (M.: Mir, 1991)
 166. Khaboshesku V N, Barrera E V, Lobo R F M Current Res. Nanotechnol. 1 165 (2007)
 167. Ryabenko A G Proc. of Intern. Conf. "Deformation and Fractaure of Materials and Nanomaterials", Moscow, 2007 p. 411
 168. Balankin A S i dr. Pis’ma ZhTF 17 (14) 27 (1991); Balankin A S et al. Sov. Tech Phys. Lett. 17 504 (1991)
 169. Grosberg A Yu, Khokhlov A R Fizika v Mire Polimerov (M.: Nauka, 1989)
 170. Kozlov G V i dr. Voprosy Khimii Khimicheskoi Tekhnologii (6) 77 (2002)

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions