Issues

 / 

2013

 / 

May

  

Conferences and symposia


Major stages of the Atomic Project


All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics — Federal Nuclear Centre, prosp. Mira 37, Sarov, Nizhny Novgorod region, 607190, Russian Federation

From the history of physics (Scientific session of the General Meeting of the Physical Sciences Division of the Russian Academy of Sciences, 17 December 2012)

Fulltext is available at IOP
PACS: 01.10.Fv, 01.65.+g, 28.52.−s, 28.70.+y (all)
DOI: 10.3367/UFNe.0183.201305h.0528
URL: https://ufn.ru/en/articles/2013/5/g/
Citation: Ilkaev R I "Major stages of the Atomic Project" Phys. Usp. 56 502–509 (2013)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

17th, December 2012

Оригинал: Илькаев Р И «Основные этапы Атомного проекта» УФН 183 528–534 (2013); DOI: 10.3367/UFNr.0183.201305h.0528

References (25) ↓ Cited by (1) Similar articles (20)

 1. Ryabev L D (Obshch. red.), Kudinova L I (Sost.) Atomnyi Proekt SSSR. Dokumenty i Materialy T. 1 1938—1945 Ch. 1 (M.: Fizmatlit, 1998) p. 306, 307
 2. "U istokov sovetskogo atomnogo proekta: rol’ razvedki. 1941—1946" Voprosy Istorii Estestvoznaniya Tekhniki (3) 116, 117 (1992)
 3. Khariton Yu B "Vstuplenie SSSR v atomnuyu eru" Andryushin I A, Chernyshev A K. 60 Let Mira, 1949—2009. K Shestidesyatiletiyu Ispytaniya Pervoi Sovetskoi Atomnoi Bomby (Sarov: RFYaTs—VNIIEF, 2009) p. 3
 4. Ryabev L I (Obshch. red.), Goncharov G A (Otv. sost.) Atomnyi Proekt SSSR. Dokumenty i Materialy T. 2 Atomnaya Bomba. 1945—1954 Kn. 2 (Sarov: Izd-vo RFYaTs—VNIIEF, 2000) p. 491 - 494
 5. Andryushin I A, Chernyshev A K, Yudin Yu A Ukroshchenie Yadra. Stranitsy Istorii Yadernogo Oruzhiya i Yadernoi Infrastruktury SSSR (Sarov, Saransk: Tip. "Krasnyi oktyabr’", 2003)
 6. Andryushin I A, Il’kaev R I, Chernyshev A K "Sloika" Sakharova. Put’ Geniya (Sarov: FGUP RFYaTs—VNIIEF, 2011)
 7. Il’kaev R I Usp. Fiz. Nauk 182 195 (2012); Ilkaev R I Phys. Usp. 55 183 (2012)
 8. Sakharov A D Nauchnye Trudy (Redkollegiya: L V Keldysh (preds.) i dr.) (M.: OTF FIAN—TsentrKom, 1995)
 9. Andryushin I A, Il’kaev R I, Chernyshev A K Reshayushchii Shag k Miru. Vodorodnaya Bomba s Atomnym Obzhatiem RDS-37 (Sarov: FGUP RFYaTs—VNIIEF, 2010) p. 66, 67
 10. Khariton Yu B, Adamskii V B, Smirnov Yu N Usp. Fiz. Nauk 166 201 (1996); Khariton Yu B, Adamskii V B, Smirnov Yu N Phys. Usp. 39 185 (1996)
 11. Romanov Yu A Usp. Fiz. Nauk 166 195 (1996); Romanov Yu A Phys. Usp. 39 179 (1996)
 12. Goncharov G A Usp. Fiz. Nauk 166 1095 (1996); Goncharov G A Phys. Usp. 39 1033 (1996)
 13. Kadomtsev B B Usp. Fiz. Nauk 166 449 (1996); Kadomtsev B B Phys. Usp. 39 419 (1996)
 14. Goncharov G A Usp. Fiz. Nauk 167 903 (1997); Goncharov G A Phys. Usp. 40 859 (1997)
 15. Krivonosov Yu I Usp. Fiz. Nauk 170 1021 (2000); Krivonosov Yu I Phys. Usp. 43 949 (2000)
 16. Goncharov G A, Ryabev L D Usp. Fiz. Nauk 171 79 (2001); Goncharov G A, Ryabev L D Phys. Usp. 44 71 (2001)
 17. Goncharov G A Usp. Fiz. Nauk 171 902 (2001); Goncharov G A Phys. Usp. 44 859 (2001)
 18. Shafranov V D, Bondarenko B D, Goncharov G A, Lavrent’ev O A, Sakharov A D Usp. Fiz. Nauk 171 877 (2001); Shafranov V D, Bondarenko B D, Goncharov G A, Lavrent’ev O A, Sakharov A D Phys. Usp. 44 835 (2001)
 19. Kiselev G V Usp. Fiz. Nauk 175 1343 (2005); Kiselev G V Phys. Usp. 48 1251 (2005)
 20. Goncharov G A Usp. Fiz. Nauk 175 1243 (2005); Goncharov G A Phys. Usp. 48 1187 (2005)
 21. Kiselev G V, Konev V N Usp. Fiz. Nauk 177 1361 (2007); Kiselev G V, Konev V N Phys. Usp. 50 1259 (2007)
 22. Kiselev G V Usp. Fiz. Nauk 178 947 (2008); Kiselev G V Phys. Usp. 51 911 (2008)
 23. Mirnov S V Usp. Fiz. Nauk 179 767 (2009); Mirnov S V Phys. Usp. 52 725 (2009)
 24. Il’kaev R I Usp. Fiz. Nauk 181 405 (2011); Ilkaev R I Phys. Usp. 54 387 (2011)
 25. Azizov E A Usp. Fiz. Nauk 182 202 (2012); Azizov E A Phys. Usp. 55 190 (2012)

© 1918–2020 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions