Issues

 / 

2009

 / 

November

  

Conferences and symposia


School of Modern Astrophysics — 2009


Lebedev Physical Institute, Russian Academy of Sciences, Leninsky prosp. 53, Moscow, 119991, Russian Federation
Fulltext is available at IOP
PACS: 01.10.Fv, 96.30.−t, 96.60.−j (all)
DOI: 10.3367/UFNe.0179.200911m.1253
URL: https://ufn.ru/en/articles/2009/11/l/
Citation: Beskin V S "School of Modern Astrophysics — 2009" Phys. Usp. 52 1185–1187 (2009)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Бескин В С «Школа современной астрофизики — 2009» УФН 179 1253–1255 (2009); DOI: 10.3367/UFNr.0179.200911m.1253

References (9) ↓ Similar articles (20)

  1. Kuznetsov V D "Kosmicheskie issledovaniya Solntsa" v Sb. Pyat’desyat Let Kosmicheskikh Issledovanii: "Kosmos: Nauka i Problemy XXI Veka" (Pod red. A V Zakharova) (M.: Fizmatlit, 2009) p. 60
  2. Ksanfomaliti L V "Istoriya otkrytiya vnesolnechnykh planet" v Sb. Istoriko-astronomicheskie Issledovaniya Vyp. XXVII (M.: Nauka, 2002)
  3. Zelenyi L M, Zakharov A V, Ksanfomaliti L V Usp. Fiz. Nauk 179 1118 (2009)
  4. Beskin V S Usp. Fiz. Nauk 177 113 (2007); Beskin V S Phys. Usp. 50 103 (2007)
  5. Surdin V G Rozhdenie Zvezd (M.: URSS, 2001)
  6. Beskin V S Osesimmetrichnye Statsionarnye Techeniya v Astrofizike (M.: Fizmatlit, 2006)
  7. Zasov A V, Postnov K A Obshchaya Astrofizika (Fryazino: Vek 2, 2006)
  8. Beskin V S Gravitatsiya i Astrofizika (M.: Fizmatlit, 2009)
  9. Lukash V N, Mikheeva E V Fizicheskaya Kosmologiya (M.: Fizmatlit, 2009)

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions