Issues

 / 

2008

 / 

September

  

Personalia


Vladimir Sergeevich Imshennik (on his 80th birthday)

 a, ,  b,  c,  d,  d, ,  a,  d, ,  e,
a Russian Federation State Scientific Center A.I. Alikhanov Institute ofTheoretical and Experimental Physics, ul. Bolshaya Cheremushkinskaya 25, Moscow, 117259, Russian Federation
b Ioffe Institute, ul. Polytekhnicheskaya 26, St. Petersburg, 194021, Russian Federation
c State Research Center Institute ofHigh Energy Physics, ul. Pobedy 1, Protvino, Moscow Region, 142280, Russian Federation
d Institute for Nuclear Research, Russian Academy of Sciences, prosp. 60-letiya Oktyabrya 7a, Moscow, 117312, Russian Federation
e Space Research Institute, Russian Academy of Sciences, Profsoyuznaya str. 84/32, Moscow, 117997, Russian Federation
Fulltext is available at IOP
PACS: 01.60.+q
DOI: 10.1070/PU2008v051n09ABEH006707
URL: https://ufn.ru/en/articles/2008/9/i/
Citation: Blinnikov S I, Bobrova N A, Varshalovich D A, Gershtein S S, Zatsepin G T, Matveev V A, Nadezhin D K, Okun L B, Ryazhskaya O G, Sasorov P V, Sunyaev R A, Utrobin V P "Vladimir Sergeevich Imshennik (on his 80th birthday)" Phys. Usp. 51 975–976 (2008)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

:   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,    «80-   )» 178 1013–1014 (2008); DOI: 10.3367/UFNr.0178.200809j.1013

V.S. Imshennik is author of Physics-Uspekhi

Similar articles (20) ↓

 1. A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk et alVladimir Vasil’evich Zheleznyakov (on his 80th birthday)54 109–111 (2011)
 2. A.F. Andreev, S.N. Bagaev et alVladimir Borisovich Braginsky (on his 80th birthday)55 109–110 (2012)
 3. Yu.G. Abov, E.P. Velikhov et alIn memory of Yurii Vladimirovich Gaponov54 319–320 (2011)
 4. E.N. Alekseev, G.T. Zatsepin et alAleksandr Aleksandrovich Pomanskii (Obituary)37 521–522 (1994)
 5. V.S. Vladimirov, S.S. Gershtein et alAnatolii Alekseevich Logunov (on his eightieth birthday)50 109–110 (2007)
 6. S.P. Alliluev, A.F. Andreev et alSemen Solomonovich Gershtein (on his 80th birthday)52 759–761 (2009)
 7. L.M. Barkov, S.S. Gershtein et alSergei Petrovich Denisov (on his 70th birthday)50 557–558 (2007)
 8. Yu.Yu. Balega, A.A. Boyarchuk et alAnatolii Mikhailovich Cherepashchuk (on his 70th birthday)53 859–860 (2010)
 9. A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega et alAleksandr Alekseevich Boyarchuk (on his 80th birthday)54 655–657 (2011)
 10. V.L. Aksenov, V.G. Vaks et alSpartak Timofeevich Belyaev (on his 90th birthday)56 1038–1040 (2013)
 11. V.L. Ginzburg, V.N. Gavrin et alGeorgii Timofeevich Zatsepin (on his eightieth birthday)40 547–548 (1997)
 12. A.F. Andreev, A.V. Gaponov-Grekhov et alVladimir Evgen'evich Fortov (on his 70th birthday)59 100–102 (2016)
 13. A.F. Andreev, Yu.Yu. Balega et alVladimir Vasil'evich Zheleznyakov (on his 90th birthday)64 211–213 (2021)
 14. Yu.G. Abov, E.V. Geraskin et alIn memory of Vladimir Mikhailovich Lobashev54 1299–1300 (2011)
 15. V.V. Voronov, A.A. Logunov et alVladimir Georgievich Kadyshevsky (on his 70th birthday)50 559–560 (2007)
 16. N.S. Amaglobeli, A.M. Baldin et alAlbert Nikiforovich Tavkhelidze (on his seventieth birthday)44 207–208 (2001)
 17. G.T. Zatsepin, V.G. Kadyshevskii et alViktor Anatol’evich Matveev (on his sixtieth birthday)44 1313–1314 (2001)
 18. S.M. Bilen’kii, S.S. Gershtein et alBruno Maksimovich Pontecorvo (on his eightieth birthday)36 (8) 754–756 (1993)
 19. G.V. Domogatskii, G.T. Zatsepin et alAleksandr Evgen’evich Chudakov (on his seventieth birthday)34 (7) 637–638 (1991)
 20. M.V. Alfimov, A.F. Andreev et alVladimir Vasil’evich Zheleznyakov (on his seventieth birthday)44 211–212 (2001)

The list is formed automatically.

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions