Issues

 / 

1997

 / 

March

  

Reviews of topical problems


Orientational order in polymer surface layers

 a,  b
a St. Petersburg State University, Universitetskaya naberezhnaya, 7 - 9, St. Petersburg, 199034, Russian Federation
b State Research Institute for Highly Pure Biomaterials, ul. Pudozhskaya 7, St. Petersburg, 197110, Russian Federation

The most important data from birefringence measurements on the structure, optical anisotropy, and formation kinetics of polymer surface layers are reviewed.

Fulltext is available at IOP
PACS: 36.20.−r, 68.65.+g, 78.20.Fm, 78.66.−w (all)
DOI: 10.1070/PU1997v040n03ABEH000210
URL: https://ufn.ru/en/articles/1997/3/b/
Citation: Grishchenko A E, Cherkasov A N "Orientational order in polymer surface layers" Phys. Usp. 40 257–272 (1997)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Оригинал: Грищенко А Е, Черкасов А Н «Ориентационный порядок в поверхностных слоях полимерных материалов» УФН 167 269–285 (1997); DOI: 10.3367/UFNr.0167.199703b.0269

References (68) ↓ Cited by (33) Similar articles (20)

 1. Geguzin Ya E Diffuzionnaya Zona (Diffusion Zone, Moscow: Nauka, 1979)
 2. Bogdanova L M et a. Dokl. Akad. Nauk SSSR 268 (5) 1139 (1983) [Sov. Phys. Dokl.]
 3. Bogdanova L M et al. Vysokomol. Soedin. A 26 (7) 1400 (1984)
 4. Aleksandrov V N et al. Vysokomol. Soedin. B 27 (12) 914 (1985)
 5. Rusanov A I Fazovye Ravnovesiya i Poverkhnostnye Yavleniya (Phase Equilibrium and Surface Phenomena, Leningrad: Khimiya, 1967)
 6. Askadskiî A A Struktura i Svoîstva Teplostoîkikh Polimerov (Structure and Properties of Thermoresistive Polymers, Moscow: Khimiya, 1981)
 7. Lipatov Yu S Mezhfaznye Yavleniya v Polimerakh (Interphase Phenomena in Polymers, Moscow: Khimiya, 1980)
 8. Irzhak B I, Rozenberg B A, Enikolopyan N S Setchatye Polimery (Polymer Networks, Moscow: Nauka, 1979)
 9. Cherkasov A N, Vitovskaya M G, Bushin S V Vysokomol. Soedin. A 18 (7) 1628 (1976)
 10. Grishchenko A E et al. Dokl. Akad. Nauk SSSR 269 (6) 1384 (1983) [Sov. Phys. Dokl.]
 11. Zhbankov R G, Tretinnikov O N, Tretinnikova G K Visokomol. Soedin. B 26 (2) 104 (1984)
 12. Rostiashvilli V G, Irzhak V I, Rozenberg B A Steklovanye Polimerov (Solidification of Polymers, Leningrad: Khimiya, 1987)
 13. Ievlev V M, Trusov L I, Kholmyanskiî V A Strukturnye Prevrashcheniya v Tonkikh Plenkakh (Structural Transformations in Thin Films, Moscow: Metallurgiya, 1988)
 14. Povstugar V I, Kodolov V I, Mikhailova S S Stroenie i Svoîstva Poverkhnosti Polimernykh Materialov (Surface Structure and Properties in Polymer Materials, Moscow: Khimiya, 1988)
 15. Stein R S J. Pol. Sci. 24 383 (1957)
 16. McNally J G, Sheppard S E J. Phys. Chem. 34 165 (1930)
 17. Matveenko V N, Kirsanov E A Poverkhnostnye Yavleniya v Zhidkikh Kristallakh (Surface Phenomena in Liquid Crystals, Moscow: Izd. Mosk. Un-ta, 1991)
 18. Deloche B, Samulski E Macromolecules 14 575 (1981)
 19. De Gennes P Physics of Liquid Crystals [Translated into Russian (Moscow: 1977)]
 20. Grishchenko A E, Thesis for Doctorate of Physico-Mathematical Sciences (Siktivkar, Siktivkar Un-t, 1986)
 21. Tsvetkov V N, Eskin V E, Frenkel’ S Ya Struktura Makromolekul v Rastvorakh (Structure of Macromolecules in Solutions, Moscow: Nauka, 1964)
 22. Grishchenko A E et al. Vysokomol. Soedin. A 9 1280 (1967)
 23. Daletsky G F Dokl. Akad. Nauk SSSR 54 313 (1946); 74 685 (1950) [C. R. Acad. Sci. URSS 54 311 (1946)]
 24. Malinovsky Yu M Usp. Khim. 39 1311 (1970)
 25. Tanny G B J. Appl. Pol. Sci. 18 2149 (1974)
 26. Kargin V A, Shteding M N Zh. Fiz. Khim. 20 (7) 727 (1946)
 27. Kozlov P V Fiziko-Khimiya Efirtselluloznikh Plenok (Physico-Chemical Properties of Cellulose Ether Films, Moscow: Goskinoizdat, 1948)
 28. Grishchenko A E et al. Vysokomol. Soedin. B 27 (11) 814 (1985)
 29. Bogdanova L M et al. Vysokomol. Soedin. A 29 (8) 1588 (1987)
 30. Noshay A, McGrath J Block Copolymers [Translated into Russian (Moscow: 1980)]
 31. Bjust J (Ed) Polyurethane-Based Composite Materials [Translated into Russian (Moscow: 1982)]
 32. Kercha Yu Yu Fizicheskaya Khimiya Poliuretanov (Physical Chemistry of Polyurethanes, Kiev: Naukova Dumka, 1979)
 33. Lipatova T E Vysokomol. Soedin. B 29 (4) 255 (1987)
 34. Turkov V K et al. Vysokomol. Soedin. B 30 (7) 499 (1988)
 35. Turkov V K et al. Vysokomol. Soedin. A 32 (5) 1032 (1990)
 36. Letunovsky M P et al. Vysokomol. Soedin. A 30 (2) 281 (1988)
 37. Letunovsky M P et al. Vysokomol. Soedin. A 30 (2) 289 (1988)
 38. Turkov V K et al. Vysokomol. Soedin. A 31 (1) 171 (1989)
 39. Takahara A et al. Polymer 26 978 (1985); 26 987 (1985)
 40. Turkov V K et al. Vysokomol. Soedin. A 30 (3) 640 (1988)
 41. Skazka V S et al. Vysokomol. Soedin. B 26 (4) 295 (1984)
 42. Grishchenko A E, Vorob’eva E P, Surkov V T Vysokomol. Soedin. B 17 (11) 820 (1975)
 43. Kesting R E Synthetic Polymeric Membranes (New York: Wiley, 1985)
 44. Bryk M T, Tsapyuk E A Ul’trafil’tratsiya (Ultrafiltration, Kiev, Naukova Dumka, 1989)
 45. Collins P Fluid Flow Through Porous Materials [Translated into Russian (Moscow: Mir, 1964)]
 46. Cherkasov A N et al. Izv. Akad. Nauk B. SSR Ser. Khim. 1 18 (1979)
 47. Cherkasov A N et al. Kolloid. Zh. 43 (2) 382 (1981)
 48. Cherkasov A N, Thesis for Doctorate of Physico-Mathematical Sciences (Leningrad: NTO AN SSSR, 1986)
 49. Drechsel P, Hoard S L, Long F A J. Pol. Sci. 10 (2) 241 (1953)
 50. Cherkasov A N, Tsareva S V Plast. Massy 1 30 (1986)
 51. Fujita S M, Soane D S Pol. Eng. Sci. 28 341 (1988)
 52. Mank V V, Kucheruk D D Kolloid. Zh. 35 (6) 1073 (1973)
 53. Bizunok S N et al. Vysokomol. Soedin. 26 (5) 370 (1984)
 54. Cherkasov A N et al. Kolloid. Zh. 43 (2) 382 (1981)
 55. Magonov S N Vysokomol. Soedin. B 38 (1) 143 (1996)
 56. Gallot B R Adv. Polym. Sci. 29 85 (1978)
 57. Gorelova M M et al. Vysokomol. Soedin. A 34 (2) 81 (1992)
 58. Dolinniy A I, Ogorev V A Usp. Khim. 57 (11) 1769 (1988)
 59. Lipatov Yu S, Alekseeva T T Usp. Khim. 61 (12) 2187 (1992)
 60. Arslanov V V Usp. Khim. 61 (1) 3 (1994)
 61. Sergeeva L M, Gorbach L A Usp. Khim. 65 (4) 367 (1966)
 62. Parsonage E et al. Macromolecules 24 1987 (1991)
 63. Krivchenko et al. Plast. Massy 4 26 (1988)
 64. Kosyakov V I, Ginzburg L I Diffuznye Yavleniya v Polimerakh (Diffuse Phenomena in Polymers, Chernogolovka: IKhF, 1985)
 65. Akovali G, Biliyar K, Shen M J. Appl. Pol. Sci. 20 2419 (1976)
 66. Erukhimovich I Ya, Khokhlov A R Vysokomol. Soedin. A 35 (11) 1808 (1993)
 67. Elsabee M Z, Dror M, Berry G C J. Appl. Pol. Sci. 28 2151 (1983)
 68. Grishchenko A E Mekhanooptika Polimerov (Mechanooptics of Polymers, Peterburg.: Izd. Peterb. Un-t, 1966)

© 1918–2021 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions