V.I. PetrovLomonosov Moscow State University
Address: Vorobevy Gory, Moscow, 119991, Russian Federation
Fax: 7 (095) 939 0126
Website:


Articles

  1. V.I. Petrov “Cathodoluminescence microscopy39 807–818 (1996)
  2. A.V. Baranov, Ya.S. Bobovich, V.I. Petrov “Spectroscopy of resonance hyper-Raman scattering of light33 (10) 812–832 (1990)
  3. G.V. Spivak, V.I. Petrov, M.K. Antoshin “Local cathodoluminescence and its capabilities for the study of band structure in solids29 364–380 (1986)
  4. V.I. Petrov, G.V. Spivak, O.P. Pavlyuchenko “Electron microscopy of the magnetic structure of thin films15 66–94 (1972)
  5. V.I. Petrov, G.V. Spivak, O.P. Pavlyuchenko “Electron microscopy of magnetic structures of bulky objects13 766–777 (1971)

See also: G.V. Spivak, O.P. Pavlyuchenko, Ya.S. Bobovich, A.V. Baranov, M.K. Antoshin, K.P. Belov, M.V. Chetkin, V.G. Bar’yakhtar, G.A. Smolenskii, Yu.A. Izyumov, A.S. Borovik-Romanov, I.A. Privorotskii, R.Z. Levitin, B.S. Dumesh, B.A. Ivanov

PACS: 75.25.+z, 75.60.Ch, 07.79.-v, 68.55.Ln, 75.60.Ej, 68.37.Lp, 75.70.Ak, 73.50.-h, 71.20.Nr, 61.16.Ch, 78.60.Hk, 78.30.-j, 63.20.-e, 33.20.Wr, 33.20.Vq

© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions