Yurii I. VorontsovLomonosov Moscow State University, Department of Physics
Address: Leninskie Gory 1 build. 2, Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: +7 (495) 939 16 82
Fax: +7 (495) 932 88 20
Website:


See also: V.B. Braginskii, A.V. Belinskii, D.N. Klyshko, Ya.A. Smorodinskii, M.B. Menskii, V.Ya. Frenkel’, Yu.M. Tsipenyuk, A.S. Tarnovskii, B.B. Kadomtsev, F.Ya. Khalili, A.M. Zheltikov

PACS: 03.65.-w, 03.65.Bz, 03.65.Ta, 03.67.-a, 42.50.-p, 42.50.Dv, 06.20.Dk

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions