Vladimir Igorevich GalkinLomonosov Moscow State University, Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics
Address: Leninskie Gory 1 build. 2, Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: +7 (495) 939 18 18
Fax: +7 (495) 939 08 96
Website:

Lomonosov Moscow State University
Address: Vorobevy Gory, Moscow, 119991, Russian Federation
Fax: 7 (095) 939 0126
Website:


Articles

  1. A.B. Aleksandrov, M.S. Vladymyrov, V.I. Galkin et alMuon radiography method for fundamental and applied research60 1277–1293 (2017)

See also: T.M. Roganova, A.K. Managadze, V.E. Tioukov, N.G. Polukhina, M.M. Chernyavsky, A.B. Aleksandrov, T.V. Shchedrina, N.M. Okat’eva, N.I. Starkov, L.A. Goncharova, A.A. Malovichko, S.G. Vasina, V.M. Grachev, M.S. Vladymyrov, N.S. Konovalova

PACS: 29.40.-h, 07.05.Kf, 07.05.Hd, 07.05.Fb

© 1918–2022 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions